Foto: Lars Kristian Hatterud ©Lars Kristian Hatterud

Rovvilt i Lillehammerregionen

Rovvilt forvaltning
Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på  St. meld. nr. 15 (2003 – 2004) Rovvilt i norsk natur og Stortingets behandling av denne i Inst. S. nr. 174 (2003 – 2004), samt Stortingets rovviltforlik fra16. juni 2011 (dokument 8 : 163 S (2010 2011).

Landet er delt inn i 8 forvaltningsregioner. Oppland er en egen forvaltningsregion; rovviltregion 3. Hver region ledes av en rovviltnemd bestående av representanter fra Fylkestinget.  Rovviltnemndas oppgaver er blant annet å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt, fastsette kvoter for betinget skadefelling og lisensjakt og fordele midler til forebyggene og konfliktdempende tiltak knyttet til rovvilt. I nåværende forvaltningsplan ligger hele Lillehammer-regionen utenfor de to definerte yngleområdene for jerv og gaupe. I henhold til forvaltningsplanen skal ulv og bjørn bare forekomme som streifende individer. De nasjonale og regionale bestandsmålene ses i tabellen nedenfor.

Tabell 1. Bestandsmål for de fire store

 

Bestandsmål
 (antall ynglinger)
Art
Nasjonalt
Oppland
Lilleh. reg
Gaupe
65
5
0
Jerv
39
4
0
Bjørn
13
0
0
Ulv
3
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skadefelling
I Lillehammerregionen har det de siste årene vært stor  aktivitet av rovvilt, noe som også har ført til betydelige tap av sau på beite. Rovviltnemda vurderer årlig en kvote for betinget skadefelling som kan iverksettes ved rovviltskader. Blir det gitt tillatelse til betinget skadefelling så er det de kommunale rovviltfellingslagene som får oppdraget med å iverksette felling.
 
Rovviltberedskap
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen – Rovvilttelefon: 957 05 520
 
Fylkesmannens rovvilttelefon: 977 37 223
 
DNs rovvilttelefon: 977 87 000
 
Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for skadedokumentasjon og praktisk gjennomføring av bestandsregistreringer.
 
Telefonnummer SNO Oppland                957 22 733
Rovviltkontakt Odd Steinar Granheim     975 60 167
Rovviltkontakt Eivind Fossum                   911 29 562
 
Ved funn av kadaver er det viktig at en melder i fra til beitelag/dyreeier. Navn og telefonnummer stor som regel på innsiden av øremerket og det er satt opp informasjons plakater i beiteområdene. Merk kadaveret så godt som det lar seg gjøre.


Skutt Gaupe