Om rustjenesten

Hvem kan få tjenester? 

Du kan få hjelp av Rustjenesten dersom du har problemer i hverdagen, og redusert livskvalitet på grunn av rusproblematikk eller personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) . Vi skal i samarbeid med deg, bidra til å bedre din evne til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer/rusutfordringer. Tilbudet gis på bakgrunn av vurdering av behov for bistand, og i henhold til lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Våre tjenester: 

Lavterskeltilbud

Tjenester uten ventetid

Oppfølging etter vedtak

Hvem jobber i Rustjenesten?

De som jobber i tjenesten har ulik utdanning og bakgrunn slik at tilbudet kan gis som et helhetlig, kunnskapsbasert tilbud med høy kvalitet. 
Vi etterstreber at de som møter oss skal oppleve et tilgjengelig og godt kvalifisert hjelpeapparat, enten behovet er forebygging, veiledning eller mestring.

Hvor henvender du deg?

Du kan ta kontakt hverdager mellom kl: 08:00 - 21:30 og i helger kl: 08:00 - 15:30  ring telefon: 902 51 514 eller du kan komme innom Lars Skrefsrudsgt 1. Din behandler eller fastlege kan ta kontakt eller henvise til rustjenesten via Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. 

 

Rusrådgiving

Vi tilbyr veiledning som gjelder ulike problemstillinger tilknyttet rus. Tilbudet er også for deg som er pårørende, og andre som har behov for råd og veiledning.Samarbeidspartnere kan også benytte seg av dette tilbudet. 

Telefon:  902 51 514

Telefonen er betjent av helsepersonell, og tilbudet er gratis. Om du ønsker kan du være anonym.

Formålet er å forebygge psykiske og/eller rusproblemer, og å motvirke videreutvikling av situasjonen, samt å fremme mestring av eget liv. VI kan bistå i å formidle behov for andre tjenester eller å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser. 

Lavterskeltilbud

Ballspill:  Møt opp i Kristinshall med innendørs joggesko. Tilbudet er for alle som har lyst til å bevege seg. Kravet er joggesko og godt humør. Tilbudet er gratis, og det vil bli lagt opp til aktiviteter som innebandy, fotball, stikkball etc. Kontakt rustjenesten ved spørsmål, tlf: 90251514

Oppfølging etter vedtak

Ordinær inngang til rustjenesten er en søknad til Tildelingsenheten som kartlegger og fatter vedtak.

Tjenestene som gis vil være tilpasset den enkeltes individuelle behov. Tjenestene kan bla inneholde:

 • Koordinering
 • Individuell plan (IP)
 • Ambulant oppfølging
 • Oppfølging i egen bolig
 • Samtaler, råd og veiledning
 • Praktiske gjøremål som oppfølging av avtaler
 • Kontinuerlig oppfølging før under og etter behandling i institusjon eller ved soning.

Ta kontakt med Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester, eller ta kontakt med rustjenesten for mer informasjon på telefon 902 51 514

Hasjavvenningsprogram HAP

Forprosjekt- FACT

Hva er FACT?
FACT står for Flexible assertive community treatment, og er en samhandlingsmodell med mål om å gi et helhetlig og mer sammenhengende behandling til personer med alvorlig psykisk lidelse alene eller i kombinasjon med ruslidelse.  Et FACT team er et tverrfaglig team som skal levere tjenester fra spesialisthelsetjeneste og kommune samtidig. FACT arbeider etter en biopsykososial tenkning, der oppgavene er å
 •  følge med på sykdoms- og symptomutvikling,
 •  yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen,
 • arbeide med rehabilitering
 • støtte brukerens bedringsprosesser. 
Oppfølgingen skal gis i bolig og nærmiljø med fokus på personens ressurser og muligheter med nært samarbeid med pårørende. Personens kompetanse skal være en del av fagperspektivet. Målet er å redusere liggedøgn i psykisk helsevern, mindre bruk av tvang, bedre boforhold, redusere bruk av rusmidler og få flere ut i arbeid og aktivitet. 
 
Hvorfor interkommunalt forprosjekt FACT?
Flere kommuner har etablert FACT team og det er sterke nasjonale føringer på at dette er en modell som bør prøves ut i flere kommuner. Kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu har nå som en del av et interkommunalt prosjekt fått midler fra Fylkesmannen til et forprosjekt FACT. Det anbefales interkommunale løsninger i regioner med kommuner med lite befolkningsgrunnlag og store avstander.  FACT-team følger opp 200–220 pasienter i en region med 40–50.000 innbyggere. Forprosjektet er i gang og har en varighet frem til oktober 2018. I denne perioden skal det utredes om FACT er en aktuell samhandlingsmodell mellom disse kommunene og Lillehammer DPS.
 
Kontaktinformasjon:
Prosjektleder: Kirsti H. Engan-Skei