løv

Rustjenesten

Rustjenesten er kommunens oppfølgingstilbud til personer over 18 år. Tilbud fra Rustjenesten kan også gis til pårørende, og instanser som har behov for råd- og veiledning.

Hvem kan få tjenester? 

Du kan få hjelp av Rustjenesten dersom du har problemer i hverdagen, og redusert livskvalitet på grunn av rusproblematikk eller personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) . Vi skal i samarbeid med deg, bidra til å bedre din evne til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer/rusutfordringer. Tilbudet gis på bakgrunn av vurdering av behov for bistand, og i henhold til lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Våre tjenester: 

 

Hvem jobber i Rustjenesten?

De som jobber i tjenesten har ulik utdanning og bakgrunn slik at tilbudet kan gis som et helhetlig, kunnskapsbasert tilbud med høy kvalitet. 
Vi etterstreber at de som møter oss skal oppleve et tilgjengelig og godt kvalifisert hjelpeapparat, enten behovet er forebygging, veiledning eller mestring.

Hvor henvender du deg?

Du kan ta kontakt med oss hverdager mellom kl: 08:00 - 21:30 og i helger kl: 08:00 - 15:30  ring telefon: 902 51 514 eller du kan komme innom Lars Skrefsrudsgt 1. Din behandler eller fastlege kan også ta kontakt med oss eller henvise til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester