Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

Samarbeidsutvalg (SU)

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (Opplæringslova § 11-1). Utvalget er skolens øverste samarbeidsorgan og består av representanter for viktige parter i skolesamfunnet.
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende forum. Det skal sikre god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Sammen med det øvrige hjem-skole-samarbeidet skal samarbeidsutvalget styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen.

Alle viktige parter i skolesamfunnet skal være representert i samarbeidsutvalget. Utvalget skal bestå av representanter fra undervisningspersonalet og andre ansatte ved skolen, fra foreldrerådet (FAU), fra elevene (elevrådet) og fra kommunen. (rektor skal være den ene).
Medlemmene skal ivareta interessene til dem de representerer. Derfor er det viktig at de har god kontakt med ”sine grupper”. Les mer om sammensetningen av SU i Opplæringslova § 11-1.

Rektor har hovedansvaret for at utvalget fungerer og utvikler seg etter intensjonene med hensyn til

  • god informasjon til og fra alle parter og utvalg
  • kunnskap om arbeidsplaner, tidsfrister, saksgang osv.
  • oppfølging av utvalgets vedtak

Hva gjør samarbeidsutvalget?

I loven står det at samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det betyr at SU kan behandle og gi råd om alt fra overordnede mål og planer, skolekretsgrenser og organisering av undervisningen, til utvikling av skoleanlegget, trafikksikkerhet og håndtering av mobbing og uønsket atferd. Kort sagt alt som angår skolehverdagen.

Samarbeidsutvalget kan være høringsinstans i skolepolitiske saker. I tillegg bør utvalget informere kommunen om forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. SU kan også være skolemiljøutvalg.

Skolemiljøutvalg

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljø- utvalg. Skolemiljøutvalget skal arbeide for at elevene, foreldrene, skolen og de ansatte deltar i arbeidet med skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen. Organet kan ikke fatte bindende vedtak. Elever og foreldre skal være i flertall.

Hvilke oppgaver har et skolemiljøutvalg?

Skolemiljøutvalget er ansvarlig for å holde seg orientert om det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. Utvalget bør legge frem forslag om tiltak hvis de mener at forholdene bør bli bedre.

Eksempler på oppgaver er

  • å følge med på at skolen har skriftlige planer for det psykososiale miljøet
  • å passe på at planene blir fulgt opp i praksis
  • å gi råd om hvilken atferd som er akseptabel, og hvilken atferd som skal få konsekvenser

Skolemiljøutvalget kan også foreslå trivselstiltak for elevene, ta initiativ til å følge opp resultater fra Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen, og be om tiltak hvis de mener skolen bryter opplæringsloven eller forskriftene. Det kan for eksempel være at utvalget mener skolen har for dårlige rutiner for skolemiljøarbeidet, eller at de må sette inn tiltak fordi en gruppe elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

Her finnes mer informasjon: www.udir.no/skolemiljoutvalg