Samarbeidsutvalget forJørstadmoen barnehage 2016/2017.

I lov om barnehager omhandles Foreldreråd og samarbeidsutvalg i § 4.

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

Foreldrerepresentanter:
Leder: Synnøve Lohnbakken. E-post: synnove.1986@gmail.com
Vara for leder: Veronica DeWitt.
Sekretær: Lina-Helen Dissen.
Vara for sekretær: Mette Skjønhaug.

Ansattes representanter:
Sissel Korsvold (vara: Gunnar Haanshus).
Monika Antonsen (vara: Karin Ulen).

Styrer Anita Kval Lohnsveen møter som eiers representant.