Informasjon om SFO tilbudet i Lillehammer

Skolefritidsordning

Inntak og oppsigelse:
For å søke om plass eller endre/si opp eksisterende plass, henvises det til søkerportalen. Søknadsfristen for ny plass er 1.april. Plassen kan sies opp/reduseres fra den 1. i påfølgende måned via søkerportalen, senest 1 måned før iverksettelse.
 

Formål:

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til alle elever på 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn. Det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag, den enkelte skoles pedagogiske plattform og kommunal målsetting for Lillehammer-skolen (opplæringsloven § 13-7).

Opplæringslovens krav om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, er også gjeldende i skolefritidsordningen (opplæringsloven § 9a). 

Åpningstid:

Ordinær åpningstid er kl. 07.30-16.30. Åpningstiden kan utvides til kl. 07.00-17.00 ved de skolefritidsordningene der det er minst 5 barn, som har fast behov for et slikt tilbud.

SFO har 3 planleggingsdager i året og SFO er da stengt.  SFO holder stengt i forbindelse med jul og påske. 

SFO gir heldagstilbud i høst- og vinterferien, samt 1-2 uker etter skoleslutt og 2-3 uker før skolestart. Skommunal skolerute for nærmere informasjon.

Oppholdstid:

Det gis tilbud om 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % og 100 % plass, basert på hele dager over en fast turnus som avtales med skolens SFO. Morgenåpent kan benyttes fritt uansett plasstørrelse.

Det gis også tilbud om å benytte SFO kun om morgenen, unntatt i skolens ferier. For dette betales én pris uavhengig av hvor mange morgener som benyttes. 

Foreldrebetaling:
Foreldrebetalingen vedtas årlig av kommunestyret.

Oppholdsavgiften betales med forfall den 20. i hver måned. En avkortning i foreldrebetalingen gis i juni og august ut fra sluttdato i juni og startdato i august. Det betales t.o.m. den dato man har plass i vårhalvåret og f.o.m. oppstartsdato i høsthalvåret.

Tilbudet i høst- og vinterferien inngår i månedspris.

Det gis søskenmoderasjon kun på hel plass. Moderasjonen utgjør 50 % reduksjon for 2. barn, og 75 % reduksjon for 3. barn eller flere.

Priser i SFO fra 01.01.17:

SFO 100% kr. 2 722
SFO 80% kr. 2 450
SFO 60% kr. 1 905
SFO 50% kr. 1 633
SFO 40% kr. 1 361
SFO 20% kr. 817

Morgenåpent kr. 692

100% - 50% mod kr. 1 361
100% - 75% mod kr. 681

Kjøp av ekstradager/enkeltdager:

Elever med fast plass: kr 203,00 pr dag pr barn. Elever uten fast plass: kr 246,00 pr dag pr barn

Kjøp av dager i utvidet åpningstid:

Elever med fast plass: kr 259,00 pr dag pr barn
Elever uten fast plass: kr 312,00 pr dag pr barn

Annet:   

  • Matservering: matservering er ikke innlagt i tilbudet.
  • Skoleskyss til og fra SFO: skoleskyss til og fra SFO reguleres av Fylkeskommunens skoleskyssreglement. Utdrag fra reglementet: Det gis ikke skyss til og fra skolefritidsordningen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss til/fra SFO. (Punkt 1.2.7 i "Regler og rutiner for grunnskoleskyss).