Stier og løyper i Lillehammer

1. Tilstand

Det er et svært rikt nett av stier og skiløyper i Lillehammer kommune, både på østsiden og på vestsiden av Mjøsa. Både stier og skiløyper har forbindelse fra byen, gjennom marka og opp i fjellet. Videre er det sammenheng både nordover og sørover over kommunegrensene

Friluftstilbudet i kommunen er viktig for byens innbyggere og er også en sentral del av reiselivstilbudet i distriktet.

Se også tema friluftsområder.

Skiløyper – Skisporet gir full oversikt over skiløypenettet i Lillehammer og omegn.

Stier - DNT Lillehammer

Turkart for både sommer og vinter kan kjøpes i de fleste sportsbutikker i distriktet samt på DNT-kontoret og på turistinformasjonen på Skysstasjonen.

Allmennhetens bruk av utmarksområdene sikres i utgangspunktet gjennom allemannsretten i friluftsloven.

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv forutsetter imidlertid grunneiers samtykke. I Lillehammer har et godt samarbeid mellom grunneiere, kommunen og andre aktører som for eksempel DNT Lillehammer, ulike idrettslag, turistnæringen på Nordseter og Lillehammer Olympiapark vært avgjørende for utvikling av det gode sti- og løypetilbudet i kommunen. Også godt samarbeid over kommunegrensene er viktig.

2. Påvirkninger

Trusler i forhold til stier og skiløyper kan være hyttebygging. Vinterbrøyting av veger som brukes til skiløyper utfordrer friluftsinteressene.

Brukskonflikter er tema i de mest brukte områdene. Turgåere, skiløpere, ridende og syklende bruker delvis de samme områdene og de samme traseene.

3. Utfordringer og aktuelle tiltak

Skiløyper og stier må sikres i  arealplan og også inngå i det ordinære kartverket.

Tilrettelegging kan også ha andre former enn fysiske inngrep. Produksjon av temakart, organiserte turer, ulike nettsider med promotering av for eksempel sykkelmulighetene i marka er en form for tilrettelegging som også bidrar til økt ferdsel og aktivitet.

Andre aktuelle tiltak:

  • Grunneieravtaler
  • Innløsning/sikring av grunn.
  • Tiltaksplaner, tilrettelegging, skilting og merking
  • Skjøtsel.
  • Egne traseer for ridende og syklende i de mest brukte områdene.