Rådmannen innstilte på delvis inndragning i èn måned. Dette forslaget fikk to stemmer og falt.

Ole Rolstad (H) presiserte at han var godt fornøyd med administrasjonens arbeid i saken og understreket at administrasjonen har gjort sin plikt ved å følge opp at lovverket blir fulgt. Når politikerne allikevel valgte å gå inn for en mildere reaksjonsform enn det var innstilt på, ble dette begrunnet med tiden det har tatt siden overtredelsene fant sted og at Nikkers i denne tiden har gjort mye for å stramme inn sine rutiner og vist vilje til forbedring.