Ansvarlig vertskap

Vilkår – Ansvarlig Vertskap
Lillehammer kommune setter som vilkår at styrer og stedfortreder for skjenkebevilling har bestått e-læringskurset – Ansvarlig Vertskap i regi av KoRus Øst innen 6 måneder etter innvilgelse av skjenkebevillingen.
Dersom dette vilkåret ikke innfris, vil bevillingshaver tildeles 1 prikk etter forskriftens § 10-3, 4. ledd, samt oppsett med ny frist, eller at det må søkes om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder.

Enkelt anledning

Elektronisk søknadsskjema finner du her: Skjema a-å

Det er Lillehammer kommunes Servicetorg som behandler søknad om ambulerende skjenkebevillinger (sluttet selskap), samt bevilling for en enkelt anledning.

Søknadsfristen er minimum 14 dager før arrangementet.

Eventuelle vedlegg i papirformat sendes Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer.

Spørsmål knyttet til slike bevillinger rettes til saksbehandler.

Fast

Faste salgs- og skjenkebevillinger
Kommunal bevilling til salg eller skjenking kan gis for fire år av gangen, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Slike bevillinger kan videre gis for en bestemt del av året.

Alkoholgrupper
Lillehammer kommune kan innvilge skjenkebevilling for følgende grupper:
- Alkoholholdig drikk gruppe 1
- Alkoholholdig drikk gruppe 2
- Alkoholholdig drikk gruppe 3
Det kan innvilges skjenkebevilling for kun gruppe 1, for gruppe 1 og 2, eller alternativt for alle alkoholgrupper.

Vilkår for innvilgelse av kommunal skjenkebevilling
Lillehammer kommune kan innvilge skjenkebevilling for hvert enkelt skjenkested ut fra en helhetsvurdering av driftskonsept, beliggenhet, skjenkestedets størrelse og innredning, målgruppe, samt uttalelser fra andre offentlige myndigheter.
Ihht. alkoholloven § 1-7a, kan videre legges vekt på om bevillingssøker eller andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten er egnet til å ha bevilling.
Det kan innvilges alminnelig skjenkebevilling eller bevilling til sluttet selskap.
Det kan også innvilges skjenkebevilling for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning
ihht. § 1-6.

Driftskonsept
Steder med følgende driftskonsepter kan innvilges fast skjenkebevilling:
- Hoteller, moteller, pensjonater, gardsturisme, spiserestauranter og selskapslokaler.
- Kafeer, kafeteriaer, kroer og pizzeriaer.
- Nattklubber, puber og diskoteker.

Vilkår knyttet til driftskonsept
Stedets driftskonsept skal fremgå av bevillingsvedtaket.
Bevilling gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jfr. alkoholloven § 4-2. Ved vesentlige endringer i driftskonsept, kreves ny søknad om skjenkebevilling.
Endring av lokaler kan videre medføre krav om ny søknad.
For at skjenkebevilling skal kunne innvilges, stilles krav om at servering/skjenking er stedets primære formål.
Skjenkebevilling kan ikke innvilges i lokaler der det foregår annen type forretningsvirksomhet.
- For barer, puber, nattklubber og diskoteker som skal servere alkoholholdig drikk gruppe 3, kreves at stedet har aldersgrense 20 år.
- For barer, puber, nattklubber og diskoteker som skal servere alkoholholdig drikk gruppe 3, kan stilles krav om ordensvakt/dørvakt, samt at det kun benyttes ordensvakter godkjent av politiet.
- For hoteller kan det innvilges alminnelig skjenkebevilling fra kjøleskap på hotellrom under forutsetning av at alkoholholdig og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for mindreårige, jfr. forskriften § 4-8.

Vilkår – Ansvarlig Vertskap
Lillehammer kommune setter som vilkår at styrer og stedfortreder for skjenkebevilling har bestått e-læringskurset –Ansvarlig Vertskap i regi av KoRus Øst innen 6 måneder etter innvilgelse av skjenkebevillingen.
Dersom dette vilkåret ikke innfris, vil bevillingshaver tildeles 1 prikk etter forskriftens § 10-3, 4. ledd, samt oppsett med ny frist, eller at det må søkes om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder.

Krav til internkontroll
Internkontrollsystem tilpasset skjenkestedets driftskonsept skal etableres. Bevillingsmyndigheten skal kontrollere at det enkelte skjenkested har et tilfredsstillende internkontrollsystem.
Før søknaden behandles skal det foreligge internkontroll ihht. alkoholloven, som bl.a. skal inneholde:
- En oversikt over hvem som innehar funksjon som styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen, samt kontaktinformasjon for disse.
- En oversikt over aktuelle bestemmelser i alkohollov med forskrift
- Risikokartlegging ift. stedets driftskonsept og utforming, samt en beskrivelse av forebyggende tiltak.
- Rutiner for innkjøp, lagring og skjenking av alkoholholdig drikk.
- Rutiner for opplæring av ansatte, herunder vaktpersonell.
- Rutiner for avvikshåndtering.
- Kopi av dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder.
Etter oppstart av drift skal internkontroll videre inneholde:
- Kopi av bevillingsvedtaket.
- Dokumentasjon på opplæring av styrer, stedfortreder, øvrige ansatte ihht. alkohollovens bestemmelser.
- Dokumentasjon på bestått e-læringskurs «Ansvarlig Vertskap» for styrer og stedfortreder for skjenkebevilling.
- Dokumentasjon på eventuelle avvik, retting av avvik, samt forebyggende arbeid.

Vilkår ved tildeling av skjenkebevilling for uteservering
Utendørs skjenking av alkohol bør tillates der det skjer i naturlig tilknytning til et fast skjenkested. Det skal foretas en helhetlig vurdering, der trafikk- og ordensmessige hensyn vurderes i forhold til næringsmessige hensyn.
Uteareal skal være tydelig og fysisk avgrenset.
Det kan innvilges alminnelig skjenkebevilling utendørs for
- Alkoholholdig drikk gruppe 1
- Alkoholholdig drikk gruppe 2
- Alkoholholdig drikk gruppe 3
Utforming av uteservering i Gågata og nærliggende områder skal skje etter gjeldende retningslinjer for Gågata, samt etter eventuell avtale med Lillehammer Sentrum Drift.
Utforming og plassering av uteservering skal for øvrig skje etter estetiske og trafikale hensyn.

Andre vilkår ved tildeling av skjenkebevilling
Det gis ikke skjenkebevilling til steder som vanligvis har ungdomsarrangementer.
Det skal tas ordensmessige og trafikale hensyn ved tildeling av skjenkebevillinger.
Det skal legges vekt på hensyn som kan vanskeliggjøre effektiv kontroll, både for bevillingshaver og bevillingsmyndigheten, herunder skjenkestedets størrelse, utforming og innredning.
Det kan settes vilkår om bruk av godkjente ordensvakter etter anbefaling fra politiet.
Det kan settes vilkår om at skjenkestedet er godkjent av andre offentlige myndigheter.

Lukket arrangement (ambulerende)

Elektronisk søknadsskjema finner du her: Skjema a-å

Det er Lillehammer kommunes Servicetorg som behandler søknad om ambulerende skjenkebevillinger (sluttet selskap), samt bevilling for en enkelt anledning.

Søknadsfristen er minimum 14 dager før arrangementet.

Eventuelle vedlegg i papirformat sendes Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer.

Spørsmål knyttet til slike bevillinger rettes til saksbehandler.

Skjenketider

Skjenketid for de ulike alkoholgrupper
Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt skjenkested, ut fra en helhetsvurdering av driftskonsept og innkomne uttalelser:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 2 – mellom kl. 08.00 og kl. 03.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3 – mellom kl. 13.00 og kl. 02.00.
 
Skjenketid for utendørs servering
Skjenketid for utendørs servering følger i utgangspunktet skjenketiden inne, men vurderes for hvert enkelt skjenkested ut fra beliggenhet og etter innkomne uttalelser, bl.a. fra politiet.
 
Skjenketid for overnattingssteder
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 til overnattingsgjester. Dette kan skje utenfor overnattingsstedets definerte skjenkearealer, for eksempel på rommene eller i resepsjonen.
Det må påses at alkoholholdig drikk ikke nytes av personer som ikke oppfyller alderskravene ihht. alkoholloven § 1-5.
 
Generelle vilkår
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Gebyr

Gebyr fastsettes ihht. alkohollovens, til enhver tids, gjeldende forskrift.

Kunnskapsprøve

Styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger skal ha bestått en kunnskapsprøve om alkoholloven.

Pensum til prøvene er fastsatt i forskrift til alkoholloven § 5-4, som finnes under http://www.lovdata.no/

Prøven kan avlegges ved Lillehammer kommunes Servicetorg, men det må bestilles tid på forhånd. 
Bestilling kan gjøres på tlf. 61 05 05 05, eller ved oppmøte.

Gebyr er kr. 400, og betales på Servicetorget før prøveavleggelse.
Beløpet kan kun betales via kortterminal.

Husk å ta med legitimasjon.