Sysler du med en forretningsidé du ønsker hjelp til å utvikle? I Lillehammer finnes flere gode hjelpere som kan bistå deg i ulike faser av idé- og bedriftsutvikling, helt uavhengig av om du ønsker å søke støtte fra næringsfondet eller ikke. Ta kontakt med næringssjef Eirik Haagensen for en inspirerende prat, telefon 917 69 937 eller e-post eh@vekst.lillehammer.no. Hovedsøknadsfristene er rundt 1.mars og 1.oktober.

Prioriteringer ved tildeling fra fondet

Næringsfondet er relativt lite sammenlignet med det store antallet etableringer det er i kommunen, og kommunestyret har derfor vedtatt noen særskilte retningslinjer som sier noe om prioriteringene for bruken av fondet. Følgende er verdt å merke seg:

 • Næringsfondet i Lillehammer skal brukes til å stimulere og utvikle næringslivet i kommunen. Tilskudd fra næringsfond bevilges i tråd med de prioriterte satsingsområdene i gjeldende Regional næringsplan.
 • Tilskudd kan ytes til utvikling av enkeltvirksomheter eller til samarbeidsprosjekter for ulike næringssektorer og grupper av samarbeidende virksomheter.
 • Ved behandlingen av søknader om støtte fra næringsfond bør følgende elementer vektlegges:
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle næringssektoren
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle virksomheten
  • Tiltakets betydning for å sikre eksisterende eller potensial for nye arbeidsplasser
 • Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Det ytes ikke tilskudd til ordinær drift eller betjening av gjeld

Hvordan søke?

Fondets ordinære søknadsfrister er 1.mars og 1.oktober. I 2017 blir det også en frist 10. mai. Det kan være aktuelt med tildelinger utenom disse fristene, men da må dette begrunnes særskilt.

Det er ikke noe eget skjema for å sende inn en søknad, men følgende informasjon må inkluderes:

 • basisinformasjon om søker
 • beskrivelse av tiltak med forventede mål
 • budsjett med kostnadsoppsett og finansieringsplan