Språk i bhg

SPRÅK ER VIKTIG

 I Lillehammer barnehage diskuterer vi stadig språk og språkutvikling.

Vi har en barnegruppe med mange forskjellige morsmål, det betyr ikke at vi automatisk trenger spesiell tilrettelegging, men det krever kreative pedagoger og en kreativ almennpedagogikk.

Bildet viser bruk av fortellersnor i barnegruppa.

 Vi ønsker at barna gjennom samspill med andre barn og voksne skal få delta aktivt -de skal få se, høre og gjøre.

Jo fler sanser barnet kan bruke ved tilegnelse av språket desto bedre fester ordene seg i hukommelsen. Det er omgivelsenes holdninger og tilrettelegginger som enten gir muligheter eller begrensninger for det å tilegne seg et språk.  Et nyansert og rikt morsmål gjør det lettere å tilegne seg nye språk når barnet når skolealder. Et godt utviklet morsmål er også en grunnleggende forutsetning for senere lese- og skriveopplæring.  

Vi bruker også en del tegn til tale som støtte i språkinnlæringen.

Et godt språkmiljø og tidlig innsats har stor betydning for barnas senere læring. Dette ønsker vi i Lillehammer barnehage å bidra med gjennom målrettet arbeid med språkstimulering i nært samarbeid med barnas hjem.

I dagens globale samfunn er det å mestre flere språk en stor fordel. Vi i Lillehammer barnehage ser det å være to- eller flerspråklig som noe positivt, verdifullt og en ressurs.

Morsmålet er også svært viktig i forhold til egen identitet og mestring på flere områder. Derfor er vi også opptatt av at alle barn skal få hjelp og støtte til å tilegne seg sitt morsmål. Dette gir oss en utfordring overfor de barna som har et annet morsmål enn norsk. En utfordring som vi i Lillehammer barnehage tar på alvor. Vi jobber aktivt for å få alle barnas morsmål og kultur inn i barnehagen ved hjelp av bilder, bøker og høytlesing på ulike språk. Her bruker vi foreldre og alle andre som har mulighet til å hjelpe oss!

MOTIVASJON OG FOKUS ER HOKUS POKUS!