Bostøtte

Søknad om bostøtte skjer elektronisk. .

Du:
må være over 18 år
kan ikke være i førstegangstjeneste
kan ikke være student


Du kan likevel søke bostøtte hvis du:
er student med barn
er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
er forelder til en hjemmeboende student
er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme.er under 18 år og har egne barn

Boligen:
må være en selvstendig bolig med egen inngang
må ha eget bad og toalett
må ha en kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile


Du kan likevel søke hvis du:
bor i et bokollektiv der boligen er tildelt av kommunen
bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner
Kommunen må godkjenne at boligen er egnet for at flere bor sammen og at din boenhet er egnet for deg/dere.

Kommunen har en kommunal bostøtteordning for personer som bor i omsorgsbolig. Kommunal bostøtte ytes hvis en fyller Husbankens krav til statlig bostøtte.

Startlån

Søknad om startlån skjer elektronisk.
Personer som ikke får lån i ordinær bank kan søke. Målgruppa er barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede eller flyktninger. 
Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet  blir.
Husbanken har utfyllende informasjon.

 

Tilskudd til etablering

Søknad om tilskudd til etablering  skjer elektronisk.
Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om tilskudd til etablering innvilges og hvor stort  tilskuddet blir. Husbanken har utfyllende informasjon.

 

Tilskudd til tilpasning

Søknad om  tilskudd til tilpasning skjer elektronisk.
Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om tilskudd til tilpasning innvilges og hvor stort l tilskuddet blir. Husbanken har utfyllende informasjon.