Store arrangementer i Lillehammer

1. Tilstand

Lillehammer og Lillehammerregionen har en rekke større og mindre arrangementer. Bare i anleggene til Lillehammer Olympiapark er det mellom 500 og 600 arrangementer årlig. Disse er delvis arrangementer som gjentas hvert år og delvis enkeltstående arrangementer.  På kultursiden trekker Norsk Litteraturfestival et stort publikum. Birkebeinerarrangementene har de største deltakerantallene. Det årlige russetreffet på Birkebeineren skistadion er en annen type arrangementer som også trekker et stort antall deltakere.  Store institusjoner som Maihaugen, Høgskolen i Lillehammer, Nansenskolen og Kulturhuset Banken har mange store arrangementer gjennom året.

Flere virksomheter som direkte eller indirekte (f.eks. hoteller) driver med arrangementer er sertifiserte som Miljøfyrtårn.  Det gjelder for eksempel Olympiaparkens fire anlegg, De Sandvigske Samlingers fire museer og Lillehammer kommunes kultur- og idrettsbygg. Paa Bordet og Birkebeineren Hotel og Apartments er også viktige underleverandører av catering- og overnattingstjenester. Fullstendig oversikt over finnes på nettsidene til Miljøfyrtårnsekretariatet. 

Klima- og miljøverktøykassa er tilfredsstillende for alle praktiske formål, men bør forenkles, men også videreutvikles til å inneholde et budsjetteringsverktøy. Lillehammer kommune har miljøkompetanse i egen organisasjon, gjennom lokale og nasjonale nettverk og internasjonalt, f.eks. gjennom rapporter fra London OL. Siden Lillehammer i 1994 satte miljø på agendaen til den Internasjonale Olympiske Komite som den tredje dimensjon, har det vært en betydelig utvikling av klima- og miljøverktøy. Viktige internasjonale klimaverktøy er. Bl.a:ISO20121 (miljøstyring for arrangementer) og Global Reporting Initiative (GRI – rapporteringsverktøy med egen modul for arrangementer). Nasjonalt har vi miljøfyrtårnet som er et kombinert styrings- og rapporteringsverktøy samt ulike klimautslipps-kalkulatorer som CO2focus og MISA.

2. Påvirkninger

Alle arrangementer, store som små, har en betydelig klima- og miljøpåvirkning Det er særlig transport av tilskuere og tilhørere, deltakere og artister samt støtteapparatene som har størst klimapåvirkning. Økt bruk av kollektivtransport og innføring av ny teknologi vil være viktige bidragsytere for å redusere klimapåvirkningen fra transport. Nasjonalt er klimapåvirkningen fra transport mer enn fem ganger større enn fra bygg og avfall til sammen. Det er på transportsiden det er mest realistisk å oppnå store reduksjoner i klimagssutslippene.

Også klimautslipp fra avfall er viktig. Miljøeffektive innkjøp og god avfallsbehandling vil bidra til å redusere klimapåvirkningen fra avfall.

Energiforbruket fra drift av bygg utgjør tilsvarende utslipp som fra avfall. Energien er i det vesentlige produsert fra vannkraft og/eller bioenergi.  Også energibruk i bygg og anlegg må inngå i klimagassregnskapet for kultur- og idrettssektoren.

Øyafestivalen har utviklet en egen miljøhåndbok for arrangementer: http://www.miljohandboken.no/

3. Aktuelle tiltak

Tiltak i egen organisasjon:

•    Beregne klimagasspåvirkningen fra alle typer arrangementer med utgangspunkt i året 2016

•    Ta i bruk klimaregnskap for arrangementer

•    Ta i bruk enkle miljøkrav, retningslinjer og klimakalkulatorer-  rapporteringsverktøy til bruk for arrangementer som mottar offentlige tilskudd

•    Anmode øvrige arrangører om å miljøsertifisere arrangementet, ev. ta i bruk retningslinjer og kalkulatorer i sitt klimaarbeid 

•    Synliggjøre klimaarbeidet nasjonalt og internasjonalt

Tiltak i Lillehammersamfunnet

•    Sikre at miljø- og miljøhensyn inngår i undervisningen ved Toppidrettsgymnaset og ved HiL

•    Samarbeide med Oppland fylkeskommune om transportreduserende tiltak

•    Samarbeide med Glør om avfallsreduserende tiltak.

•    Samarbeide med anleggseiere og arrangører om reduksjon av klimagassutslippene

•    Informasjon til frivillige om betydningen av klimahensyn ved små og store arrangementer.