Storviltjakt i Lillehammer

1. Tilstand

I Lillehammer blir storviltjakta organisert av 2 store grunneiersammenslutninger; Fåberg Østsides Utmarkslag og Fåberg Vestside Utmarkslag, med et tellende areal for storvilt på hhv 100.000 daa og 227.000 daa.

Bestanden av elg har hatt en enorm vekst fra begynnelsen på 70-tallet og frem til i dag. Bestanden av hjort har også økt de siste årene og det har etablert seg en bestand av hjort på Fåberg Vestside. Fra 2009-2013 er det i gjennomsnitt felt 90 elger og 9 hjorter i Lillehammer.

Beitegrunnlaget er avgjørende for hvor mye elg man kan ha i et område. I Lillehammer varierer beiteforholdene mellom høyereliggende områder med gran, bjørk, einer og vier som dominerende vegetasjon, til mere ordinære lavereliggende skogsområder hvor det er større innslag av ROS arter (rogn, osp og selje).

I 2014 fikk Lillehammer kommune vedtatt nye kommunale målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. Disse målsettingene skal bl.a hensynta forhold som beitegrunnlaget, skader på skog og innmark og andre samfunnsinteresser. Se kommunens side om viltforvaltning.

For rettighetshaverne representerer storviltjakta betydelige verdier. Kjøttverden av felt storvilt, solgt til jeger/jaktlag er på ca 1 mill kroner pr år. For mange jegere er jakt på storvilt viktig og spesielt elgjakta har en spesiell betydning for mange.

2. Påvirkning

Det er viktig at leveområdene til hjorteviltet blir ivaretatt ved annen arealdisponering slik at leveområdenes kvalitet og funksjonalitet sikres i et langsiktig tidsperspektiv. Bestandene av storvilt skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet, beitegrunnlaget og i forhold til virksomheter i andre samfunnssektorer.

I Lillehammer har det vært en utfordring med elg som har etablert seg bynære områder og trekkelg som trekker ned mot by, bebygde og trafikkområder om vinteren.

Det er viktig at det tilrettelegges for en effektiv beskatning av storviltet, noe som både gir et godt tilbud av storviltjakt til befolkningen og som minimaliserer konflikter med andre brukere av jaktområdene.

3. Aktuelle tiltak

Hjorteviltets leveområder må ivaretas gjennom god arealplanlegging. For å sikre bærekraftige bestandsstørrelser tilpasset hensynet til andre samfunnsinteresser så må den fremtidige forvaltningen av hjorteviltet være kunnskapsbasert. Storviltet benytter store leveområder og det må samarbeides om en enhetlig forvaltning av storviltet innenfor årsleveområdene. Kommunen som kommunal viltmyndighet og rettighetshaverne skal gjennom en aktiv forvaltning og målrettede uttak forhindre at det etablerer seg elg i bynære og trafikkerte områder.