strandparken

Strandparken

Planforslaget legger til rette for en utvikling av Strandparken, øst for Strandtorget, der hovedformålet er forretning med plasskrevende varer og storvarehandel med tilhørende parkeringshus. I tillegg ønskes det å stadfeste eksisterende detaljvarehandelsarealer, kontor og tjenesteytingsformål som finnes i planområdet. Høringsfrist var 13.10.17

Utvalg for plan og samfunnsutvikling fattet i møte den 23.08.17, sak 56/17, vedtak om å legge forslag til detaljreguleringsplan for Strandparken ut på høring/offentlig ettersyn. 

Til planen tilhører følgende dokumenter:
1. Plankart, datert 21.04.17 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 06.06.17 
3. Planbeskrivelse, datert 06.06.17
4. Trafikkvurdering 
5. Illustrasjonshefte 
6. Stedsanalysehefte 
7. ROS-analyse

X Samlet saksframstilling

Høringsbrev Strandparken.docx (DOC) (PDF)