ne-26

Tertialrapport pr. 30. august 2012

Kommunestyret vedtok torsdag 27. september rapport om virksomheten pr. 2. tertial 2012, og justerte i den forbindelse driftsrammene til virksomhetene barnevern, hjemmetjenesten, Lillehammer helsestasjon, tildelingsenheten, informasjon og service, kommuneoverlegens områder og IT.

Kommunestyret vedtok videre å budsjettjustere investeringsrammene til virksomhetene eiendom, vann og avløp, samt kommunalteknikk og utemiljø.