Bakgrunn
Arrangement er et satsingsområde for Regionrådet i Lillehammer-regionen. Regionrådet har derfor vedtatt å avsette midler til arrangementsstøtte. Disse midlene skal fordeles på bakgrunn av to årlige søknadsrunder. Halve summen disponeres hver gang og eventuelle ubenyttede midler ved første søknadsrunde overføres til andre runde.

Det er utarbeidet en del formalia som må oppfylles for at et arrangement skal være støtteberettiget. Nedenfor redegjøres det kort for disse.

             Søknadsfrister 2016 var 10. februar og 20. september.

  • Søknadskriterier:
  • Bare arrangementer som skal avholdes i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner er støtteberettiget
  • Både idretts- og kulturarrangementer kan støttes
  • For å være støtteberettiget skal arrangementet være av nasjonal eller internasjonal karakter ift deltakelse og oppmerksomhet. Arrangement av regional karakter støttes ikke økonomisk, men kan søke veiledning og kompetanse gjennom arrangementskoordinator i Lillehammer Turist.
  • Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye arrangementer og nyskaping i forbindelse med eksisterende arrangementer. De kan ikke nyttes til drift eller fysiske investeringer.
  • For å være støtteberettiget bør det kunne vises til forventede langsiktige effekter ut over det enkelte arrangement (gjentakende arrangementer, spinoff-arrangementer, rekruttering, kompetansebygging etc)
  • Arrangementer som kommer i "stille" perioder er særlig ønsket.
  • Det skal legges frem budsjett og en finansieringsplan der det fremgår hva slags aktiviteter som skal finansieres av det omsøkte tilskuddet., samt synliggjøres hvilke eventuelle andre aktører man søker støtte fra. Midlene skal øremerkes konkrete og avgrensede oppgaver.
  • For arrangementer som mottar støtte, skal det inngås avtale som regulerer profilering av merkevaren "Lillehammer" (logo) i forbindelse med arrangementet.
  • Arrangementer som mottar støtte må akseptere innsyn i arrangementsarbeidet. I etterkant av arrangementet skal det utarbeides en evalueringsrapport med regnskap.

Søknadsbehandling:
Innkomne søknader vil bli gjennomgått og vurdert av regionkoordinator og arrangementskoordinator. Forslaget til fordeling legges deretter frem for politisk behandling i Regionrådet, som tar endelig stilling til dette. Tildelinger fra første søknadsrunde forventes avklart i regionrådsmøte i mars, mens andre søknadsrunde vil bli avklart i regionrådsmøte i oktober.

Kontaktinformasjon:
Ved spørsmål om ordningen kan arrangementskoordinator Stein B. Olsen kontaktes på tlf. 977 18 106 eller e-post

Regionrådets sider