Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket forvaltes gjennom Statens Landbruksforvaltning og tilføres virkemidler fra jordbruksoppgjøret og i noen grad fra statsbudsjettet. Det er nasjonale landbrukspolitiske prioriteringer som legger hovedføringen for hvilke prioriteringer som gjøres for å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket og hvordan miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog blir ivaretatt. Tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff forvaltes direkte fra Statens landbruksforvaltning. Søknader fra Lillehammer-regionen sendes gjennom det regionale landbrukskontoret.

Tilskudd til skogsvegbygging og tilskudd til drift i vanskelig terreng og tilskudd til drift med hest forvaltes av Fylkesmannen i Oppland fra en rammetildeling de har.

Etter initiativ fra bl.a. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, er det etablert et 3-årig prosjekt for drift i mellomvanskelig terreng. Terreng som har en helling på minst 40% over en lilengde på 50 meter eller mere. Denne ordningen forvaltes også av Fylkesmannen i Oppland og videreføres i 2014 for hele Oppland.

Landbrukskontoret forvalter en rammetildeling av tilskuddsmidler som går til kvalitetsfremmende tiltak som markberedning, ungskogpleie og suppleringsplanting, samt miljøtiltak som skjøtsel av nøkkelbiotoper eller ikkehogst av viktige biotoper. For tilskudd til tiltak som det kan brukes skogfond til, søkes tilskudd sammen med melding om utbetaling av skogfond. For miljøtiltak brukes eget skjema.