@jorunn68, sykkel

Transport

Transport utgjør en betydelig del av klimagassutslippene også i Lillehammer, anslagsvis rundt halvparten. Derfor er transportsektoren og tiltakene som settes inn her av stor betydning for å nå utslippsmål.
Lillehammer er et regionsenter med betydelig inn- og utpendling.  Lillehammer er også fritidsbyen for et stort antall hytteeiere og andre besøkende i området.  Næringslivet bidrar også til klimagassutslipp innen transportsektoren, både internt og som gjennomgangstrafikk. Det er viktig at det også tilrettelegges for klimavennlige løsninger innen næringstransport. Et eksempel på dette er å tilrettelegge for økt volum på vogntog som gir færre tunge kjøretøy på veiene og lavere drivstofforbruk. 
Lillehammer ligger over landsgjennomsnittet og høyere enn for eksempel nabobyen Gjøvik når det gjelder bruk av kollektivtransport, med mer enn en million bussreisende årlig. Som Sykkelby har Lillehammer gjort mye for å legge til rette for sykkel og gange som i følge nasjonale mål forventes å ta store andeler av trafikkøkningen. 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  Videre sier gåstrategien til Nasjonal transportplan 2013-2023 blant annet at byer og tettsteder bør bli mer tilrettelagt for gange gjennom langsiktig utvikling av mer konsentrert by- og tettstedsstruktur, og at fotgjengere prioriteres i kommunal arealplanlegging. Det bør særlig legges vekt på å utvikle trygge og sikre skoleveger innen 2 km rundt skoler. Tilrettelegging for gående vil samtidig gjøre det mer attraktivt å benytte kollektive transportmidler.
 
I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune sattt seg følgende mål innefor Transport:
 
 • Å ha en areal- og transportutvikling som bidrar til å nå nasjonale utslippsmål.
 • At en stor del av veksten i transportbehovet skjer ved gange og bruk av sykkel og kollektivtransport.
 • Lillehammer har effektiv, miljøvennlig transport og muligheter for bilfri ferdsel internt i og til og fra regionen.
 • Kollektivtransporten bygges ut, både innenfor kommunegrensene og mellom nærliggende kommuner.
 • Legge til rette for bilfri ferdsel innad i kommunen og til og fra nabokommunene.
 • Minst 20 prosent av person- og varebiltrafikken skal være fornybar (el, hydrogen, biodrivstoff osv.) innen 2024.
 • Legge til rette for mer miljøvennlig næringstransport i kommunen.
 • Biogass eller annet klimanøytralt drivstoff må fases inn for busser og renovasjonsbiler som opererer i Lillehammer.
Delmål
 • 50 prosent av bilparken til kommunen skal være fornybar (el, hydrogen, biodrivstoff osv.) innen 2024.
 • Det skal legges til rette for at 20 prosent av person- og varebiltrafikken i Lillehammer skal være elektrisk innen 2020.
 • Dobling av sykkelandelen fra 7 prosent til 14 prosent innen 2024.
 • 80 prosent av alle barn skal gå eller sykle til skolen innen 2024.