Illustrasjon

Ungdomsbasen

Ungdomsbasen er en forebyggende tjeneste for ungdom i alderen 13 - 20 år. Ungdomsbasen er et frivillig tilbud.
Det er gratis å benytte Ungdomsbasen

Ungdomsbasen har som målsetting å forebygge problemutvikling hos unge og å bidra til positiv endring for ungdom som trenger hjelp til å mestre hverdagen. Det er også en målsetting å samle kunnskap om barn og unges levekår i Lillehammer kommune. Ungdomsbasen skal beskrive utviklingstrekk i ungdomsmiljøene og eventuelt belyse mangler på systemnivå.

Ansatte på ungdomsbasen driver oppsøkende sosialt arbeid, og er å finne der ungdom oppholder seg. Dette kan være i sentrum, ved ulike ungdomsarrangement og på ungdomsskolene og videregående skoler. Ungdomsbasen er vanligvis å finne på ungdomsskolene hver torsdag.

Ved å være tilstede over tid ønsker Ungdomsbasen å komme i kontakt med ungdom tidlig og å avdekke eventuelle behov for støtte. Ungdomsbasen tilbyr råd/ veiledning, samtaler og systematisk oppfølging. Ungdomsbasen hjelper den enkelte å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet der det er nødvendig.

Vanlige temaer mellom ungdom og ansatte på Ungdomsbasen er vennskap, familie, seksualitet, skole/ jobb, konflikter, vold, rus osv.

Ungdomsbasen er en del av Lillehammer helsestasjon og har tre ansatte med sosialfaglig utdanning. Ungdomsbasen samarbeider blant annet med foreldre/ nettverk, skole, barneverntjeneste, ulike helsetjenester og politiet.

Ungdomsbasen driver LOS-prosjektet. LOS-prosjektet skal bidra til at flere ungdommer gjenomfører videregående opplæring, og har et særlig fokus på overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Prosjektet arbeider for at:

  • ungdommen skal ha økt tilstedeværelse på skolen
  • ungdommen skal ha tilstrekkelig tilstedeværelse til å få karakterer i fagene, eventuelt bedre egne prestasjoner
  • ungdommen skal oppleve økt trivsel og mestring i skolehverdagen
  • ungdommen skal ha et godt koordinert nettverk av ressurspersoner
  • overgangen fra ungdomsskole til videregående skal være oversiktlig og helhetlig

Ungdommene tilbys tett og individuelt tilpasset oppfølging. Dette innebærer kartlegging av den enkeltes ressurser og risikofatorer, sosialfaglig oppfølging og råd/ veiledning til ungdommen, foreldre og andre som er viktige for at ungdommen skal lykkes.

Ungdomsbasen holder til i Jernbanegata 4a. Det er åpent for ungdom opp til 20 år hver onsdag kl. 15:00 - 18:00.
Følg  Ungdomsbasen på Facebook og på Instagram #ubasen

Ungdomsbasen kan kontaktes på postmottak:  ungdomsbasen@lillehammer.kommune.no

http://www.lillehammer.kommune.no/tjenester-a-a.182766.no.html

 

Tom Erik Kleven: 948 37 886  / tom.erik.kleven@lillehammer.kommune.no
Smestad ungdomsskole

Kristin Hovden: 906 43 991 / kristin.hovden@lillehammer.kommune.no.
Hammartun skole.

Trine Cecilie Hansen: 481 10 988 / trine.cecilie.hansen@lillehammer.kommune.no
Åretta ungdomsskole

Suzanne Skogen,  LOS-prosjektet: 916 16 579 / suzanne.skogen@lillehammer.kommune.no