Ungdomsråd

Ungdomsrådet har som formål å sikre at ungdom i Lillehammer skal bli hørt i politiske saker som er viktige for byens ungdom. Rådet jobber også med egne saker, og gjennom arbeidet i rådet er det mange muligheter til å bli med på regionale og nasjonale prosjekter hvor ungdom kan være med på å påvirke nåtid og fremtid.

Medlemmene arbeider for de unges medvirkning og innflytelse, blant annet ved å komme med innspill og uttalelser til saker på den politiske dagsorden. Dette arbeidet omfatter spesielt saker som berører barn og unge i kommunen. Medlemmene til rådet velges etter demokratiske prinsipper i elevrådene ved byens ungdoms- og videregående skoler, samt LLS (Lillehammer Læringssenter). Det velges en hoved og en vararepresentant for skolene og i hovedsak velges disse for verv med et års varighet. Det er likevel fullt mulig å være med i rådet over flere år og man trenger ikke å sitte i elevrådet for å stille til valg ved sin skole. Det viktigste er at de som vil være med i rådet ønsker å representere sin skole og at de er engasjert for at ungdom skal ha innflytelse i lokalmiljøet.

Lillehammer ungdomsråd disponerer kr. 60.000  i året som rådet kan vedta å gi til formål som gagner de unge. Les mer om ungdomsmidlene her.

Oppfølgingsansvarlig for Lillehammer Ungdomsråd er for tiden Bjørn R. Jørgensen