Medlemmene arbeider for de unges medvirkning og innflytelse, blant annet ved å komme med innspill og uttalelser til saker på den politiske dagsorden. Dette arbeidet omfatter spesielt saker som berører barn og unge i kommunen. Medlemmene til rådet velges etter demokratiske prinsipper i elevrådene ved byens ungdoms- og videregående skoler, samt LLS (Lillehammer Læringssenter). Det velges en hoved og en vararepresentant for skolene og i hovedsak velges disse for verv med et års varighet. Det er likevel fullt mulig å være med i rådet over flere år og man trenger ikke å sitte i elevrådet for å stille til valg ved sin skole. Det viktigste er at de som vil være med i rådet ønsker å representere sin skole og at de er engasjert for at ungdom skal ha innflytelse i lokalmiljøet.

 Lillehammer ungdomsråd disponerer kr. 50.000 i året som rådet kan vedta å gi til formål som gagner de unge. Les mer om ungdomsmidlene her.

 Oppfølgingsansvarlig for Lillehammer ungdomsråd er for tiden Johanna Cederstrøm.