©Tommy Sønsterud

Utmark

Lillehammer-regionen har hele 1325 kvadratkilometer med utmarksområder bestående av fjell, vatn,  myr, fjellskog og innimellom er det dyrkingsfelt og seterløkker. Noen områder har vernestatus som naturreservat og nasjonalpark. 

Utmarka brukes til skogsdrift, jakt, fiske, beiting og friluftsbruk og gir grunnlag for stor verdiskaping og opplevelser. Utmarksbeite er viktig for husdyrholdet og samtidig holder beitedyrene utmarka åpen og hindrer gjengroing. Dette bidrar også til å opprettholde det biologiske mangfoldet og øker turgåerens opplevelser.

Et voksende reiseliv gir også grunnlag for tilleggsnæringer i landbruket i form av produkter og tjenester overfor våre nye deltidsinnbyggere. 

Det er mange interesser som må koordineres for at utmarka kan bli best mulig utnyttet og være en ressurs for alle de som bruker den eller ferdes her. Dette må gjøres slik at naturrikdommene bevares også for framtidige generasjoner. 

Utmarksbrosjyren som du finner du her gir informasjon om de rettigheter og forpliktelser som brukere av utmarka har.
 

.