Utslippstillatelse

Nyheter og kunngjøringer – Utslippstillatelse ikon

Åretta

Miljø

Ansvarsområder og tjenester: - Utslippstillatelser, veildening og tilsyn i forbindelse med avløp i spredt bebyggelse - Oljetanker - Akutt forurensning - Grunnforurensning - Ulovlig avfallsdeponiering, brenning av avfall etc. - Naturmangfold, herunder kartlegging, veiledning og utredning - Vann og vassdrag, oppfølging av vanndirektivet - Flom og skred - Motorferdsel i utmark

2011-06-17
Foto: Mette Banken

Vann, avløp og vassdrag

EUs rammedirektiv for vann, Vanndirektivet, legger rammene for forvaltningen av vann i Norge. Vanndirektivet har fokus på vannforekomstene, deres tilhørende nedbørfelt og hvilke aktiviteter innenfor nedbørfeltet som påvirker vannkvaliteten.
2014-08-11

Tjenesteområde Byggesak

Tjenesteområde Byggesak omfatter byggesak, seksjonering og eiendomsskatt. Se menypunktene på venstre side for nærmere informasjon om de enkelte fagområdene.

2011-04-02

Byggesøknad

Ved utarbeidelse av byggesøknad bør ByggSøk benyttes. Dersom man benytter ByggSøk ved utarbeidelse av byggesøknader vil man underveis få veiledning for utfylling av søknad. Dette gjør at man får kvalitetssikret søknaden og bidrar til at søknaden er komplett ved innsendelse.

Alternativt kan man fylle ut søknadsblanketter som sendes via brev eller e-post.

2011-06-01

Veiledning byggesak

Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, er byggesak tilgjengelige for besøk og telefoner mandag til fredag, 11.30-14.30.
2011-06-01

Plan og miljø

Tjenesteområdet omfatter fagområdene arealplan, miljø, vassdragsforvaltning, GIS, kart, oppmåling og delesak.
2011-06-22

Avløp i spredt bebyggelse

Alle boliger i spredt bebyggelse skal ha avløpsanlegg dimensjonert ut fra gjeldende lovverk og stedlige forhold. Bygging av avløpsanlegg skal være godkjent av Lillehammer kommune.
2011-06-01