Studentundervisning

Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaring underviser studenter tilknyttet kommunen innen psykisk helse og rusomsorg. Vi tilbyr også undervisning eksternt på høyskoler og hos andre tjenesteområder.

Brukerundersøkelser (BSB)

Bruker Spør Bruker er betegnelsen på et metodeverktøy for kvalitetsutvikling i et brukerperspektiv. Metoden ble utviklet i prosjekt ”Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring” (1997-2000).

BSB er systematisk innsamling og dokumentasjon av brukeres erfaringer med helsetjenester grunnlaget for evaluering og kvalitetsforbedring. Personer som har egenerfaring med psykisk sykdom engasjeres til å gjennomføre evalueringer hvor man intervjuer en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser av kvalitet. Derav Bruker Spør Bruker. Resultatene fra undersøkelsene bli grunnlag for dialogbaserte møter mellom tjeneste/bruker for å oppnå felles virkelighetsforståelse av kvalitet.

Tilbakemeldinger på egen praksis, tydeliggjøring av brukerperspektivet i tjenesten og bedret dialog med brukerne er noen av de viktigste motivasjoner for tjenester til å benytte metoden, i følge evalueringer.Brukere som deltar i undersøkelsene er engasjert for å forbedre  av tilbudene de bruker man er engasjert for og anerkjennelse av deres kunnskap som brukere. I Bruker Spør Bruker er det er prosessledere med egen erfaring som gjennomfører intervjuene.Tillit til at intervjueren, som har egen erfaring, forstår deres situasjon med bakgrunn i egne erfaringer er grunnlaget for ærlige tilbakemeldinger.  Les mer her. 

Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaringer ble til etter gjennomføring og funn gjennom en interkommunal bruker spør bruker pilot gjort i 2015. Dette ble gjennomført i regi av KS-nettverkets bedre pasientforløp. Vi tilbyr å gjennomføre BSB undersøkelser, de kan variere i omfang, målgruppe og problemstilling, og de kan gjennomføres i kommuner, bydeler, helseforetak, ambulante team og treffsteder over hele landet.

Veiledning av ansatte

Kompetansebanken kan gi veiledning av ansatte av aktiv bruk av brukermedvirkning på individ og systemnivå.