Vannforsyning

Tjeneste/Oppgave

Vannforsyning

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten omfatter drift av Lillehammer vannverk i Korgen, vannbehandling i vannverket, pumpestasjonene på nettet og i høydebassengene (15 stk.), og utbygging og drift av ledningsnett. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter "Forskrift om drikkevann" av 010195 med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, info. til publikum ved/i avvikssituasjoner, rapportering (årsrapporter og vannregisteret), ajourhold av ledningskart og arkiv over installasjoner.

Brukere

Lillehammer vannverk leverer drikkevann til ca. 23000 mennesker i Lillehammer kommune, industri og næringsbedrifter i Lillehammer samt at det leveres (selges) vann til Ringsaker kommune (Sjusjøen).

Årlig produseres ca. 4 mill. m3 drikkevann i vannverket.

Ressursforbruk

For tilsyn av vannverket, høydebassenger, nødvannverk etc. brukes i snitt ca. 2 årsverk. I tillegg brukes ca. 2 årsverk til drift av ledningsnett, og ett årsverk til forvaltning/saksbehandling.

Tjenesten har full kostnadsdekning ved innkreving av gebyrer.

Tjenestens nivå

Tjenesten er i en "monopolsituasjon" og det finnes ikke andre alternative vannleverandører.

Regulariteten er meget god, det er svært sjelden at abonnenter er uten vann.

(Se også under SMS-varsling)

Vannkvaliteten er etter bestemmelsene i "Drikkevannforskriften" og det er få avvik.

Alle avvik registeres. Katastrofe/nødvannverket til Lillehammer kommune i Mesna elv kan startes opp på kort varsel.

Effekten av tjenesten

Kommunens innbyggere er avhengige av tjenesten og har ikke andre alternativer

 

Hvilke andre tjenester er denne tjenesten/oppgaven avhengig av:

Internt

Drift og forvaltning samordnet med drift av avløpsanlegg. Sekretariatet vedr. innkreving av gebyrer og ekstern fakturering. Byggesak vedr. private nyanlegg. Øvrige fellesfunksjoner.

Eksternt

Energi (el), laboratorietjenester, forvaltning (tilsyn fra Næringsmiddelstilsynet), tilgang på andre driftsmidler (div.varer og tjenester)

Administrasjon og ledelsesfunksjoner

Vann og avløp er et eget tjenesteområde med en tjenesteområdeleder som ansvarlig. I tillegg er det utnevnt 2 fagansvarlige for henholdsvis ledningsnett og tekniske anlegg/installasjoner.