Vannforsyning

Siden er under arbeid.

Lillehammer vannverk.
Dagens vannverk ble satt i ordinær drift i 1982. Før den tid var Mesnaelva Lillehammers vannkilde. Lillehammer vannverk ligger i Korgen ved utløpet av Lågen
 
 
 

 

Vannverket forsyner ca. 24.000 personer, og forsyningsområdet omfatter Lillehammer by, Fåberg/Jørstadmoen, Vingnes og Vingrom, samt Nordseter og deler av Sjusjøen. På grunn av store høydeforskjeller i forsyningsområdet er ledningsnettet inndelt i trykksoner, med 19 høydebassenger og 9 frittstående pumpestasjoner.

Vannkvalitet
Vannet fra Lillehammer vannverk er grunnvann og hentes fra 12-30 m under bakkenivå. Fordelene med grunnvann kontra overflatevann er god og stabil vanntemperatur, vannkvalitet og forsyning. Bakteriologisk vannkvalitet er meget god. Fysikalsk-kjemisk vannkvalitet er generelt svært tilfredsstillende med unntak av mangan. Behandlingsanlegg for manganfjerning er under planlegging. Vannet har en hardhet målt i tyske hardhetsgrader mellom 3 og 4 odH, og klassifiseres utfra dette som middels bløtt vann. For mer informasjon om vannforsyningen henviser vi til vedtatt Hovedplan Vann og avløp 2014-2018.

Saksumdal vannverk
Saksumdal vannverk ble bygget i 1978, og ble oppgradert og godkjent av Mattilsynet i 2011. Vannverket forsyner skole/barnehage, og et fåtall abonnenter.
Det er begrenset kapasitet i eksisterende kilde. Det har vært gjort undersøkelser for å finne mer vann med tilfredsstillende kvalitet til økt kommunal forsyning. Dette har vist seg problematisk, og videre undersøkelser er stilt i bero.