Vannforvaltning i Mjøsas nedbørsfelt

Vannforskriften sier at vannet i Norge skal forvaltes i vannregioner* som skal defineres av nedbørsfelt, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Så og si hele Lillehammer kommune ligger innenfor et vannområde**; vannområde Mjøsa i vannregion Glomma. En liten del vest i kommunen drenerer til vannområde Randsfjorden i vannregion Vest-Viken. Vannområde Mjøsa består av Mjøsa og hele dens nedbørsfelt, det vil si alle tilløpselver og forgreininger. Organisasjonen Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er en ideell organisasjon for kommuner, fylker, næringsutøvere innenfor Mjøsas nedbørsfelt. Interesseområdet til vassdragsforbundet sammenfaller således i sin helhet med avgrensningen til vannområdet Mjøsa.  Forbundets oppgaver er blant annet å drive overvåkning og å arbeide for god vannkvalitet og et langsiktig økologisk bæredyktig og variert livsmiljø i vassdragssystemet. Bakgrunnen for at vi har et eget Vassdragsforbund for Mjøsa er Mjøsovervåkningen som ble igangsatt i kjølevannet av «Mjøsaksjonene» på 1970 tallet (se faktaboks). En samlerapport for Mjøsovervåkningen for perioden fra tidlig 1970-tallet frem til 1999 samt en oppsummering av «Mjøsaksjonene» er tilgjengelig på Vassdragsforbundets nettsider. Fra 2009 har Vassdragsforbundet fungert som vannområdeutvalg for kommunene innenfor vannområde Mjøsa. En svært viktig del av vannområdeutvalgets oppgaver er oppfølging av EU’s vanndirektiv gjennom aktiv deltagelse i arbeidet med regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma.
 
Vassdragsforbundet spiller altså en nøkkelrolle i overvåkningen av vannforekomster i vannområdet. Rapporter fra overvåkningen legges fortløpende ut på Vassdragforbundets nettsider. Parallelt med vassdragsforbundets overvåkning har Miljødirektoratet ansvaret for nasjonale overvåkningsprogram for viktige vannforekomster, blant annet Mjøsa. 
 
De største utfordringene i Lillehammer (som primært er Mjøsa og sidevassdrag) er avrenning fra jordbruk og avløpssektoren og fysiske endringer etter vassdragsreguleringer.

 

* Vannregion er ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som er satt sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet.

** Vannområde er en del av en vannregion som består av flere, ett enkelt eller deler av nedbørsfelt som er satt sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet. 

 

Mjøsa: Innsats nytter from Fylkesmannen i Hedmark on Vimeo.

 

Har du spørsmål, kommentarer eller forslag til endringer vennligst skriv et innlegg under.