Funn av koliforme indikatorbakterier er årsak til klorering av drikkevannet per dags dato. Bakteriene er ikke sykdomsfremkallende, men etter drikkevannsforskriften er kommunen pålagt å iverksette tiltak (etter føre-var-prinsippet.) 

Lillehammer vannverks erfaring er at funn av denne type bakterier forekommer hyppigst i den varme årstiden. Etter en vurdering videresendes bakteriene for å typebestemme disse. Svar på forrige års prøver av koliforme bakterier var at dette handlet om miljøbakterier, det vil si bakterier som normalt finnes i drikkevann.

Grunnvann er fra naturens side godt beskyttet mot forurensning –  sykdomsfremkallende bakterier, virus og øvrige mikroorganismer fra overflaten. Lillehammer vannverk har god kontroll på drikkevannets bakteriologiske tilstand og kvalitet. Det utarbeides årlig en prøvetakingsplan i samråd med det lokale Mattilsyn, og det tas flere hundre bakteriologiske analyser av vannet gjennom året.

Lillehammer vannverks rutiner ved funn av koliforme bakterier:
• Kontrollprøver funnsted + oppstrøms og nedstrøms funnsted.
• Avklare mulige årsaker. Hendelser/aktiviteter i området.
• Ved koliforme bakterier i kontrollprøve igangsettes svakklorering. (konsentrasjon etter ½ times oppholdsstid skal være 0,05 mg/l)
• Etter  vurdering videresendes bakterier for typebestemmelse.  
• Ved funn av E-coli (som er en riktigere indikatorbakterie for fekal forurensning) igangsettes klorering umiddelbart.
• Kokevarsel gis bare ved funn av E.coli.

Lillehammer vannverk har på grunn av god vannkvalitet dispensasjon fra kravet om kontinuerlig desinfeksjon av drikkevann. Kommunen har derfor klordoseringsanlegg i beredskap. I forbindelse med ny hovedplan for vann og avløp er imidlertid etablering av permanent desinfeksjonsanlegg planlagt i perioden 2013 – 2016. Dette vil skje i forbindelse med utbygging og etablering av behandlingsanlegg for jern og mangan.

Ytterligere spørsmål angående vannkvalitet og klorering kan rettes til fagansvarlig VA Tekniske anlegg, Marit Sveberg, på telefon 61 24 73 54.