Hva kan du få hjelp til?

Du kan motta hjelp til lette og moderate psykiske helseproblemer og eller rusproblemer innen kort tid. Dersom rus er hovedproblemet ta kontakt med Rustjenesten. Hva du får av tilbud og tjenester vil variere på bakgrunn av dine behov.

Hva vi kan tilby:

 • Vi kan tilby individuelle samtaler
 • —Vi kartlegger og vurderer dine behov i samarbeid med deg.
 • —Vi kan bistå deg i samarbeid med andre instanser. 
 • —Vi har ulike kurs og gruppetilbud
Vi tilbyr ikke: 
 • —Flytting og økonomistyring. Vi samarbeider med de som kan bistå med slike tjenester og kan hjelpe deg med å komme i kontakt om dette er aktuelt. 

Hva forventer vi av deg?

 • —At du selv ønsker tjenester fra oss
 • At du ønsker å ta aktivt del i egen bedringsprosess, da det krever en egeninnsats for å bli bedre.
 • —At du møter til avtaler og gir beskjed ved fravær. 
 • At du gir oss mulighet til å samarbeide med fastlege eller andre instanser når dette er nødvendig. 

Hva kan du forvente av oss?

 • —Vi er opptatt av at våre tjenester skal hjelpe deg, derfor evaluerer vi tilbudet du får sammen med deg.
 • Brukermedvirkning: Du har rett til å medvirke, og vi har plikt til å involvere deg i undersøkelser, behandling og valg av tilbud. 
 • —Vi overholder taushetsplikten.
 • Vårt mål er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre din livssituasjon på en best mulig måte.
 • —Tilbudet vi gir bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere og andre instanser er også velkommen til å ta kontakt med oss på tlf: 917 13 338

Vi gir:

 • —Råd og veiledning i enkeltsaker.
 • —Vi har tett samarbeid med kommunens kriseteam.
 • Vi kan gi undervisning og opplæring til eksterne samarbeidspartnere.

Noen av våre samarbeidspartnere: 

Kontakt oss

Våre tilbud skal være fleksible og vi har mulighet til å ha samtaler og kurs utenom ordinær åpningstid.

 • Du kan ta kontakt på telefon: 917 13 338 hverdager klokken: 08:00 - 15:30 
 • Du kan ta kontakt med Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
 • Du kan henvende deg til leder for psykisk helseteam: Gunn Kristin Leine Telefon: 908 75 032
 • Om du mottar tjenester innen psykisk helse og rus i kommunen kan du ta kontakt med din veileder for avtale.

Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din. Etter kl. 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd og fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til.