Rapport - Nærings- og handelsanalyse

Presentasjon gitt til utvalg for plan og samfunnsutvikling 25. mai 2017.

Analysen gir et faglig kunnskapsgrunnlag som vil brukes inn i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og byplanen.

Det er gjort en tilleggsutredning for handel og næring i forbindelse med E6:

Lokale virkninger av alternative traseer for ny E6, Lillehammer