Arbeidene starter opp i krysset Ivar Kleivens veg/Håkon Håkonssons veg og i trasé fra Tore Ørjasæters veg til Bøkkervegen. Arbeidene innebærer også en oppgradering av fast dekke på veger, gatelys, gang- og sykkelveg og utskifting av el-kabelanlegg, i samarbeid med Elvia, i nærheten av anleggsområdet,  
 
Prosjektet innledes i uke 40 med oppmålingsarbeider og punktvise miljøtekniske grunnundersøkelser.
 
Bakgrunnen for prosjektet er at eksisterende ledningsnett er av eldre dato og må skiftes ut, samt behov for å styrke leveringssikkerheten av vann til Skårset vannmagasin. 
 
Gravearbeidet vil medføre noe ulemper i nærområdet med støy, omkjøringsveger og redusert framkommelighet. Alternativ gangforbindelse vil bli opprettet for myke trafikanter og vi har et nært samarbeid med Nordre Ål skole. 
 
Utførende entreprenør er Dokka Entreprenør AS og hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i oktober 2023.
 
For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Pål Rune Ringdal på tlf 61 10 77 00 (sentralbordet) eller e-post pal.rune.ringdal@lillehammer.kommune.no