Arbeidene gjelder utskifting av gamle kommunale vann- og avløpsledninger, oppgradering av veg og gatelys samt noe ledningsanlegg for kabeletatene. Vegen vil bli stengt for gjennomkjøring, og det vil bli skiltet omkjøringsveg og endret adkomst for gang og sykkelveg.  

Gravearbeidene vil foregå hverdager mellom kl. 07.00 - 19.00, og vil medføre noe ulemper med støy i nærområdet.

Det er Gjerdalen Entreprenør AS, Lillehammer, som er utførende entreprenør og arbeidet er forventet avsluttet innen oktober 2023.

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Pål Rune Ringdal på tlf 61 10 77 00 (sentralbordet) eller e-post pal.rune.ringdal@lillehammer.kommune.no.