Arbeidene starter opp i uke 5 med to lag, ett fra krysset Hertug Skules veg retning Håkon Håkonssons veg, og ett fra Randgårdsvegen 4 retning Karl Halvorsens veg, og gjelder utskifting av gamle kommunale vann- og avløpsledninger, oppgradering av veg og gatelys samt noe ledningsanlegg for kabeletatene.

Bakgrunnen for prosjektet er at eksisterende ledningsnett er av eldre dato og må skiftes ut, samt behov for å styrke leveringssikkerheten av vann til Skårset vannmagasin.

Gravearbeidet vil medføre noe støy, omkjøringsveger og redusert framkommelighet. Vegene vil i en periode bli stengt for gjennomkjøring og det vil bli skiltet omkjøringsveger med endret adkomst for gang- og sykkelveg.

Utførende entreprenør er Kjenseth Maskin AS, Biri og arbeidene er planlagt ferdigstilt innen november 2023.

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Pål Rune Ringdal på tlf 61 10 77 00 (sentralbordet) eller e-post pal.rune.ringdal@lillehammer.kommune.no.

For informasjon om Randgårdsjordet -etappe 1, se her.