Åretta ungdomsskole er en 8-10 skole. Skolen får elever fra Søre Ål skole, Røyslimoen skole, Vingar skole og Vingrom skole. Skoleåret 2021- 2022 er det 398  elever på skolen.

Om skolen

Sammen om læring! – vårt verdigrunnlag

Åretta legger til rette for en best mulig faglig og sosial utvikling for den enkelte i et godt psykososialt og inkluderende læringsmiljø!

Årettas virksomhet er først og fremst verdiforankret. Vi mener at tydelig verdistyring reduserer nødvendigheten av ren regelstyring.

Kjerneverdier:

Trivsel: (trygghet, entusiasme og glede)

Tillit: (fellesskap, lojalitet, samhold og åpenhet)

Dyktighet: (profesjonalitet, kompetanse, innsatsvilje og evne)

Respekt: (likeverd, rettferdighet og demokrati)

Vårt arbeid på Åretta kjennetegnes derfor av at:

  • Alle elever blir behandlet med likeverd, alle blir møtt med positive forventninger, og alle opplever mestring i skolehverdagen.
  • Elevene har medansvar for sin skolehverdag og kan påvirke dens innhold.
  • Vi ikke tolererer mobbing!
  • De voksne på skolen opptrer som gode forbilder, og arbeider hele tiden for å gjøre hverandre bedre.
  • Vi mener elever lærer best i samhandling med andre, og at vår pedagogikk og didaktikk baserer seg på dette.
  • De foresatte er de viktigste voksne i ungdommenes utvikling, og skolens viktigste samarbeidspartnere.
  • Personalpolitikken preges av åpenhet og demokratisk behandling.

Satsningsområder 21/22

Fagfornyelsen som vi begynte å jobbe med skoleåret 2018/19, er nå gjeldene på alle trinn i grunnskolen. Vi har jobbet godt med overordnet del og fagene i fagnettverk gjennom de siste årene. Samtidig har vi satt oss inn i læreplan via kompetansepakker fra utdanningsdirektoratet.

 Fagfornyelsen kommer fordi samfunn og arbeidsliv endrer seg, og vi har behov for barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. Elevene skal gjennom fagfornyelsen få mer tid til dypdelæring. Det skal bli bedre sammenheng mellom fagene og delene av læreplanverket skal henge bedre sammen. Vi skal fortsette å dykke dypere inn i hva fagfornyelsen vil si for oss på Åretta dette skoleåret.

Vi vet at elevene i dag opplever et stort press på alt de skal prestere og levere. Vi som skole prøver å dempe dette presset. Vi ønsker ikke å ha det store fokuset på prøver og karakterer, og vi håper at dere foresatte er med på å hjelpe oss med dette. Så lenge elevene gjør sitt beste er det godt nok, uavhengig av karakter. Elevene får bare karakterer ved terminoppgjør i januar og juni. Ellers i året får de: høy, god og noe i måloppnåelse. Det er ikke karakteren som er viktig, det er den tilbakemeldingen og framovermeldingen læreren gir, som eleven skal ha sitt fokus på. 

Å jobbe med skolemiljø og læringsmiljø er en kontinuerlig prosess. Vi skal gjennom året ta opp ulike temaer som handler om elevenes skolemiljø, hva betyr det at et skolemiljø er inkluderende og hvordan ivareta elevenes helhetlige læring. Det er viktig for oss at elevene kommer på skolen og trives.

 

Kontakt oss

Undervisningstider:
Mandag        08.10 - 14.10
Tirsdag         08.10 - 13.00
Onsdag        08.10 - 13.00
Torsdag       08.10 - 14.10
Fredag         08.10 - 14.10

Åpningstider: Mandag - fredag        08.00-15.00

Kontoret er betjent: 

Mandag, onsdag, fredag 08.00-15.00

Tirsdag 98.00 - 13.30

Torsdag, 08.00 - 14.00

Telefon:

Skolens sentralbord   Hilde Ringom Dahle 61 10 78 38

Rektor  Trine Skjellerudsveen 61107871 - mob 906 71569

Inspektør: Tor Homb 61 10 78 72 - mob 46782762

Trinnleder 9.trinn: Erik Mæhlum   mob 99 64 16 92

Trinnleder 10.trinn.Johanne Stafseth   mob 97 19 20 62

Trinnleder 8.trinn; Tove Galde   mob 98 85 90 54

Sosiallærer: Anne Mette Dahl61 10 77 43- mob 40 28 04 80

Rådgiver: Marte Natvig Avelange - 61 10 78 73 - mob 92 26 43 09

Alle ansatte: 

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/aaretta/

Kontaktlærere

Foreldrekontakter og FAU

Klassekontakter:

9A: Sølvi Lomsdal 45 43 35 33 og Linda Nilssen Røisland 99 00 58 33
9B: Ole Even Brynhildsvoll 41 44 72 23 ogToril Vestad 41 21 04 76
9C: Nina Bjørge 41 68 02 40 og Elin K. Skjærstad (vara) 99 42 49 18
9D: Solveig Helene N. Retterås 93 44 57 29 og Gry Anita Wedege (vara) 95 82 44 94
9E: Anders Waldemar Olsen 46 97 29 84 og Marthe Engen 91 66 54 79
 

FAU er forkortelsen fra Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på Åretta er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU skoleåret 2021/2022

Leder: Line Ingrid Winje
Kasserer: Vegard Brude Wærås
Representant KFU:  Sandra Kanstad, vara Andreas W. Olsen
Representant SU/SMU: Nina Flugsrud og Line Ingrid Winje
Styremedlem: Inge Hermanrud, Kristin Prestrud, Eli Gravbrøt Moldal, 

Er du representant i FAU, foreldrerepresentant for klassen eller bare generelt interessert i å påvirke skolehverdagen, så bør du holde deg oppdatert på foreldrenettet.no

Vedtekter for foreldreutvalget ved Åretta.

FAU referater skoleåret 2021-22: 20.10.21

Helsesykepleier

Helsesykepleier Ellen Jota er tilstede på Åretta Ungdomsskole:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag 08-14.

Noen tirsdager.

Tlf. 90856 956 eller 612 21 770 (Lillehammer kommune).

Mail:  ellen.jota@lillehammer.kommune.no

Link til skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og har som mål å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forbygge sykdom og skade

Dette gjør helsesøster i skolehelsetjenesten:

8. trinn

- Foreldremøte våren i 7. trinn, evt. høsten i 8. trinn. - Presentasjon i klassene.

- Helsesykepleiers-time.

- 8. klassesamtale med høyde- og vektmåling, individuell.

- Psykisk helse i skolen, deltar sammen med kontaktlærer.

- Foreldremøte våren i 8. trinn.

9. trinn

- To-hjems-grupper.

- Helsesykepleiers-time.

- Psykisk helse i skolen, deltar sammen med kontaktlærer.

10. trinn

- Temadag om seksuell helse, likeverd, rus og grenser.

- Psykisk helse i skolen, deltar sammen med kontaktlærer.

-Difteri-, stivkrampe-, kikhoste- og poliovaksinering.

På alle trinn:

 • Åpen dør for "drop in"
 • Målrettet helseundersøkelse og individuell oppfølging av enkelt elever ved behov.
 • Ved manglende vaksinering ut ifra barnevaksinasjonsprogrammet gis tilbud påfyll av disse.
 • Hørsel og synstest på forespørsel.
 • Deltar på skolens tverrfaglige team.
 • Henviser til samarbeidende instanser ved behov.

Samarbeid med lærerne er en naturlig del av vår hverdag. Det er også ønskelig med et tett samarbeid med foresatte og det oppfordres til å ta kontakt ved behov.

 

Logo U.dir nullmobbing

Realfagsparken

Realfagparken er et arkitektonisk konsept for å inspirere elevene til å lære matematikk og naturfag. Det er elementer fra pensumet i matematikk og naturfag som både arkitektoniske og pedagogiske elementer i skolens fellesarealer - både inne og ute.

 

Objektene skal reflektere tidløse temaer fra pensum. Lærerne vil finne Realfagparken nyttig for bruk i undervisningen. Men den vil være virksom også i friminuttene i alle årene elevene går på skolen. Objektene skal være varige dekorasjoner i skolelandskapet. Positive minner som elevene vil huske for resten av livet – og for mange inspirere til videre realfaglig utdanning. Det er målet med Realfagparken.

Modellen av solsystemet

Modellen er monter på den ca 110 kvadratmeter store sydveggen av Åretta ungdomsskole. Elevene møter den når de går til og fra skolebussen. Diameteren på plutobanen er 6 meter. Metallet i modellen er aluminium og himmellegemene er farget akryl som er innvendig opplyst vha optiske fibrer. Informasjonstavla ved bakken er en laserkuttet stålplate med LED bakgrunnsbelysning.

solsystemet.bmp

Galileis huske

Huska er laget etter ide fra Otto Øgrim og Svenn L. Andersen kjent fra ”Fysikk på roterommet” som i sin tid ble sendt på NRK. Den har blitt oppkalt etter Galileo Galilei (1564 - 1642) som regnes som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk. Slik var han med å bane vei for den naturvitenskaplig forskningen som er grunnlaget for dagens teknologiske samfunn. Huska viser pendelens prinsipp, hvilket Galileo oppdaget. Dette ledet til bruken av pendel i klokker – som ble et stort sprang for å måle tiden på en enkel og nøyaktig måte. Galileis huske er testet og huska – eller rettere sagt huskene – går så det suser. Maken huske vites ikke.

Husken

Asteroiden på plass i solsystemmodellen

 

Mandag 11. juni startet arbeidet i modellen og 20. juni kunne avgangskullet – stjernekullet, eller rettere sagt asteroidekullet – fotograferes under modellen med  asteroiden (4759) Åretta på plass mellom Mars og Jupiter. Det var dette kullet som gjorde innsatsen som førte til at Åretta ble en av de tre vinnerskolene i Astronomiåret 2009, og fikk en asteroide oppkalt etter skolen. I tillegg til, at asteroiden har kommet opp i modellen, så har alle himmellegemene blitt byttet ut og disse har fått flotte bøssinger i aluminium, lyset i kulene har blitt skiftet ut med LED, infotavla har fått skåret inn Asteroiden (4759) Åretta og tavla har fått ny LED. Vargsstad-elever har maskinert bøssingene og utført omfattende arbeid i modellen.
En spesiell takk til Sparebankstifelsen DNB NOR, Partnerplast AS, Vargstad vgs, dr. ing. Knut Erling Moen og SINTEF Raufoss Manufacturing AS, Lillehammer Elektro AS, Gunnar Hippe AS og Søre Ål Grendeutvalg.

  2012 3