Fritidserklæringen

Denne tilskuddsordningen er en del av Lillehammer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen. Fritidserklæringen er en samarbeidserklæring mellom landets kommuner, regjering og mange ulike frivillige organisasjoner. Sammen kan vi bidra til at flest mulig barn og ungdom får delta i sosiale felleskap og får en fritid de trives med. Du kan lese med om Fritidserklæringen på allemed.no.

Kriterier for tilskuddsordningen

Hvem kan søke om ALLEMED-tilskudd?

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundsregistrene og ha aktive medlemmer mellom 6 og 18 år (bosatt i Lillehammer). Alle typer organisasjoner kan søke, også næringsdrivende, så lenge dere jobber for å nå målene i Fritidserklæringen. Kort sagt: En god plan for å gi flere barn og ungdommer mulighet til å oppleve mestringsfølelse og glede sammen med jevnaldrende.

Vi oppfordrer alle organisasjoner til å formidle hvem som er organisasjonens kontaktperson(er) dersom familier har spørsmål om kostnader, tilgjengelighet, tilrettelegging eller om andre barrierer for deltakelse. Dette spør vi også om i søknadsskjemaet.

Hva kan dere søke tilskudd til?

Mål for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å gi flere barn og ungdom tilgang og tilknytning til en fritidsaktivitet og et godt miljø sammen med andre som deler samme interesse. Kommunens ALLEMED-tilskudd kan brukes til alle typer prosjekter og tiltak som bidrar til at flere barn og unge får delta i fritidsaktivitet jevnlig. Eksempler kan være gratis deltakelse om familien har dårlig økonomi, gratisaktiviteter som er åpne for alle, utstyr til utlån, tilrettelegging for ulike funksjonsnedsettelser, transportløsninger som trengs for at alle skal kunne delta, fadderordninger for å ivareta nye familier og mange andre slags tiltak.

I søknadsskjemaet må dere beskrive hva dere ønsker å bruke pengene på. Søknaden må vise hvordan tiltaket eller prosjektet kan bidra enten til at nye barn får varig tilgang til en aktivitet de ønsker å delta i, eller bidra til at barn ikke må slutte i en aktivitet de trives med. 

Vær klare til å ta imot alle barn

Dere må gjerne søke før selve behovet oppstår, spesielt der det gjelder type tiltak man bør regne med i alle organisasjoner. Et eksempel er støtte til deltakerkostnader eller utlånsutstyr der familiene ikke kan betale for aktiviteten selv. Ettersom vi vet at dette gjelder flere hundre barn i Lillehammer, kan vi også regne med at det behovet finnes i alle typer aktivitetstilbud. 

Målet er at oppstarten skal gå lett og at alle skal føle seg velkomne, også om det er lenge til neste tilskuddsfordeling. Dere kan altså gjerne søke midler til en egen «ALLEMED-kasse» i deres organisasjon. Da bør dere beskrive i søknaden hva dere vil bruke disse pengene på, og hvordan dere vil gjøre muligheten kjent for alle som enten vurderer å begynne i aktiviteten eller som står i fare for å måtte slutte i aktiviteten.

Prioriteringer i tilskuddsordningen

I 2024 er tilskuddspotten økt fra 200 000 til 500 000 kroner. De siste årene har de fleste søknader vært om inkluderingstiltak for at barn skal kunne delta uansett familieøkonomi, og denne typen tiltak er fortsatt svært viktige. Vi vil også oppfordre aktivitetstilbydere til å søke om midler til andre typer inkluderingstiltak. Vi ønsker flere søknader om støtte til universell utforming av fritidsaktiviteter, fysisk tilrettelegging av aktiviteter eller tilrettelagte tilbud.

Ønsker dere tips om hvordan dere bedre kan tilrettelegge for barn og ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser? Les mer om inspirasjon, tips og råd nedenfor.

Inspirasjon, tips og råd

Lære av hverandre

De siste årene har mange ulike organisasjoner tenkt nytt om hvordan vi kan inkludere alle, uansett bakgrunn og forutsetninger. Ikke alle idéer kan overføres fra én organisasjon til en annen, for organisasjoner er ulike på mange måter, men vi kan lære mye av hverandre.

Barrierefri fritid – en veileder fra Unge Funksjonshemmede

Paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede har laget en veileder kalt Barrierefri fritid. Den er full av konkrete råd om hvordan aktivitetstilbud kan bli tilgjengelig for flere, uansett funksjonsnivå. Veilederen gir god starthjelp til både små og store forbedringer. De som vil gjøre et stort arbeid i organisasjonen sin, kan i tillegg få hjelp direkte av prosjektrådgiverne i Unge Funksjonshemmede og til slutt sertifiseres med Barrierefri fritid-inkluderingsmerket. Les mer på www.barrierefrifritid.no.

ALLEMED – en veileder fra samarbeidsprosjektet NDFU

Siden 2016 har en rekke av landets aller største organisasjoner samarbeidet om prosjektet Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). Ett av de viktigste verktøyene de har laget er ALLEMED, som vi har kalt opp tilskuddsordningen vår etter. Nettsiden www.allemed.no er stappfull av eksempler, verktøy og råd om å redusere alle typer barrierer. Du kan også bestille fine dialogkort ment for å hjelpe dere i gang med samtaler og forbedringer. 

Økt deltakelse i frivilligheten – en veileder fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har laget en ny veileder for Økt deltakelse i frivilligheten. Den gir tips og råd til alle typer organisasjoner og roller i frivillig drevne aktivitetstilbud og i ulike deler av offentlig forvaltning. Veilederen er omfattende, og man kan bruke enten hele veilederen eller de delene som oppleves mest aktuelle for dere. Noen av tipsene vil passe godt også for bedrifter som driver aktivitetstilbud. I veilederen får man god kunnskap om de ulike barrierene som hindrer barn (og voksne!) i å delta i aktivitet, og man får verktøykasser som hjelper dere med å finne løsninger på akkurat de barrierene. Veilederen forteller også om gode samarbeidspartnere, gode planer og strategier og om gode eksempler fra andre organisasjoner. 

Hvor mye tilskudd kan dere forvente?

ALLEMED-tilskudd

Det er i 2024 totalt 500 000 kroner tilgjengelig i denne kommunale tilskuddsordningen.  Hvor mye tilskudd dere kan få avhenger av flere ting. Beløpet påvirkes av hvor mange medlemmer dere har i alderen 6-18 år (bosatt i Lillehammer), hva slags prosjekter og tiltak dere beskriver i søknaden deres og hvor mange andre gode søknader som er sendt inn. Det er viktig at søknaden deres viser oss hvordan dere vil bidra til at flere barn og ungdom får mulighet til å delta. Det må være lett å begynne i aktiviteten, og det må være lett å bli værende – uansett bakgrunn og forutsetning.

Andre aktuelle tilskuddsordninger

Hvis dere har en god idé, oppfordrer vi dere også til å søke midler fra andre tilskuddsordninger:

 

Når og hvordan søker vi?

Søknadsfrist

Tilskuddet lyses ut hvert år. I 2024 er søknadsfristen 10. april 2024. 

Søknadsskjema

Dere søker gjennom et elektronisk søknadsskjema. Her finner du søknadsskjema for ALLEMED-tilskudd i 2024.

Bruk av tilskudd og rapportering etterpå

Midlene brukes innenfor et år etter tildeling. Vi ber organisasjonene om å levere en kort rapport etter tilskuddsperioden. Organisasjonen må til enhver tid kunne vise hvordan pengene er brukt. 

Kontaktinformasjon, spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Dersom vi får spørsmål vi tror flere ønsker svar på, vil vi publisere svar her i dette avsnittet.

Onsdag 6. mars kl. 18-20 har kommunen et åpent møte for Lillehammers lag og foreninger i Kulturhuset Banken. I møtet blir denne tilskuddsordningen nevnt, og det blir mulig å stille spørsmål.

Kontaktperson i Lillehammer

Kontaktperson i Lillehammer er Ane Solstuen i avdelingen Kultur og fritid. Send e-post til Ane Solstuen eller ring på 48205665.

Ekstratildeling høsten 2023 (fordeling av penger fra Bufdir)

Bakgrunn for ekstratildeling høsten 2023

Sommeren 2023 fikk Lillehammer kommune innvilget tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, til fordeling gjennom ALLEMED-tilskuddsordningen vår. 88 000 kroner vil bli fordelt i en ny utlysning høsten 2023. Kriteriene var noe annerledes enn i kommunens ordinære ALLEMED-tilskudd. I denne tildelingsrunden kunne organisasjoner søke om tilskudd til å dekke deltakelse og aktivitetsutstyr til barn og ungdom som trenger støtte, og ikke til generelle tiltak på organisasjonsnivå. Høstens tilskudd kan for eksempel gå til kostnader til turneringer, leir, transport til og fra aktiviteten, treningsavgift, medlemskontingent og nødvendig utstyr. Søknadsfristen var 15. oktober.


Tildelte ALLEMED-tilskudd høsten 2023

I høst fikk vi flere søknader om ALLEMED-tilskudd enn ved tidligere utlysninger. Vi fikk totalt 22 søknader på kr. 499 085 kroner. Flere søkere fikk avslag fordi prosjektet ikke var innenfor kriteriene for denne høstens utlysning, selv om søknadene beskrev viktige tiltak. Flere av de beskrev tiltak innenfor kriteriene og som fikk tilskudd, fikk vesentlig lavere beløp enn behovet de har beskrevet i søknaden. Søknadene er vurdert av en rådgiver og av avdelingsleder i avdelingen Kultur og fritid i Lillehammer kommune. 

Enkelte av søkerne fikk et større beløp tildelt i den ordinære tildelingen våren 2023, mens andre organisasjoner søkte for første gang i år denne høsten. 11 av 22 søkere fikk tilskudd til hele eller deler av tiltaket de beskrev i søknaden sin. 

Faaberg fotballKr. 18 000
Hammartun skolekorpsKr. 6000
Nordre Ål skolemusikkKr. 5000
Roterud ILKr. 7500
Søre Ål skolemusikkKr. 3000
Lillehammer kvinnefotballklubbKr. 15 000
Lillehammer ishockeyklubbKr. 12 000
Lillehammer kunstløpklubbKr. 5000
Lillehammer fotballklubbKr. 9000
Lillehammer judoklubbKr. 5000
Lillehammer turnforeningKr. 7500

Alle søknader og svarbrev kan leses i kommunens postliste. Trykk her for å komme rett til oversikt over all post som inneholder begrepet “ALLEMED”.