Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer. På hjemmesiden ligger mye nyttig informasjon om demens: www.nasjonalforeningen.no 

Demenslinjen

Nasjonalforeningen for folkehelsen har et telefonnummer med spesialsykepleiere som er tilgjengelige for å svare på spørsmål om demens, og kan gi gode tips og råd. 

Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 9-15. 

Telefon demenslinjen: 23 12 00 40

Aktivitetsvenn

Som aktivitetsvenn blir du koblet med en person med demens som har de samme interessene som deg. 
Målet er at samværet skal være givende og trygt for begge parter.

For å lese mer om hva det vil si å være en aktivitetsvenn og hvordan du verver deg kan du trykke her

Du kan også verve deg ved å ta kontakte med Lillehammer demensforening eller via ansatte i Meierigården.  

Demensvenn

Som demensvenn verver du deg til å motta informasjon om demens på e-post. 

Les mer her.

Demensvennlig samfunn

Målet for Lillehammer kommune er å være et demensvennlig samfunn. Gjennom kursing, holdt av miljøbehandlingsteamet, får ansatte i privat og offentlig sevicenæring informasjon og veiledning i hvordan de kan gi best mulig service til personer med demens. 

Ønsker du mer informasjon om tilbudet, kan du ringe miljøbehandlingsteamet på tlf: 948 60 053

Les mer her

Lillehammer demensforening

Lillehammer demensforening er en lokal interesseorganisasjon for personer med demens og pårørende. Foreningen er organisert under Nasjonalforeningen for folkehelsen, og arrangerer blant annet åpne møter om demens og pårørendeskoler for innbyggerne i kommunen. 

Kontaktinformasjon til Lillehammer demensforening er: 
Beret Løype 
Tlf.: 95 91 40 70,
Epost: beretloype@gmail.com

Brosjyre demensforeningen

Link til Facebook her

Mer informasjon her

Eldreråd, Lillehammer kommune

I kommuneloven § 5-12 er det krav til at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.

Formål og oppgaver for rådene fremkommer i "Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom"
 
Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer.
 
Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker og beslutningsprosesser som gjelder eldre.
 
Alle kommunale saker som gjelder eldre skal forelegges for Eldrerådet. 

Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Generelt kan det sies at Eldrerådet skal rette sin oppmerksomhet mot alle forhold som innvirker på eldres livssituasjon og deres ve og vel. Som rådgivende organ vil rådenes fokus ofte være mot saker på et overordnet nivå. Feks: Årsbudsjett og økonomiplaner - Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling - Transport og tilgjengelighet - Boligutbygging og reguleringssaker - Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak - Kultur, idrett og friluftsliv - Frivillighetspolitikk - Tilsynssaker - Digitalisering - Medvirkning og eldre som ressurs - Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre - Andre aktuelle saker.

Mer informasjon finner du her

Leder Eldreråd Lillehammer:
Tor-Even Heltorp
Tlf: 90645472
Epost: tor.even.heltorp@lillehammer.politikerportal.no

Frivillighetssentralen

Lillehammer Frivilligsentral er en møteplass i Lillehammer sentrum som formidler kontakt mennesker i mellom.

Les mer her

Småjobbssentralen er en del av tilbudet under Frivillighetssentralen og går ut på at pensjonister bistår pensjonister og uføretrygdede med husstell og vask, rydding og hagearbeid, reparasjoner og vedlikehold

Småjobbssentralen kan kontaktes på tlf: 977 11 960

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse jobber innen fagområdene demens, alderspsykiatri, utviklingshemming og funksjonshemming.
På hjemmesiden ligger nyttig informasjon for eldre, pårørende og helse- og omsorgspersonell: www.aldringoghelse.no 

Fremtidsfullmakt og vergemål

På fylkesmannens nettsider finner du nyttig informasjon om fremtidsfullmakt og vergemål: https://www.fylkesmannen.no/Vergemal/ 

Generell informasjon om temaet finner du her