Hver av de fire kommunene har en prosjektgruppe som består av ordfører, rådmann, to politikere og en hovedtillitsvalgt. Videre har hver kommune en styringsgruppe som består av formannskapet, pluss gruppelederen for de partiene som ikke er representert i formannskapet. Helt øverst, som det besluttende organ, er det enkelte kommunestyre.
Framover kommer det til å være jevnlige møtepunkt for alle disse gruppene. Styringsgruppene skal møtes til sitt første felles møte onsdag 15. april. Da skal de blant annet behandle prosjektplan, kommunikasjonsplan og budsjett.

Utredningsgruppene i gang
Torsdag 9. april var det også avspark for de ansatte i kommunereformprosjektet på Quality Hotel Hafjell. Til sammen rundt 80 ansatte fra Gausdal, Lillehammer, Ringsaker og Øyer skal de neste ukene jobbe med å utrede en rekke forhold rundt kommunenes drift og tjenester. Gruppene er satt sammen på tvers av kommunegrensene, og dette var altså første gang at alle møttes. Hensikten med utredningene er å kartlegge fordeler og ulemper, både ved å fortsette som i dag og ved en ny kommunestruktur. Dette vil dermed være med på å danne et viktig grunnlag for politikerne når de skal avgjøre hvorvidt kommunene skal gå sammen om en ny, felles kommune eller ikke.

Gausdal, Lillehammer og Øyer har tidligere utredet fordeler og ulemper ved å slå seg sammen. Det foreligger 16 utredninger fra 2008. Noen av disse trenger en oppdatering, andre er dekket gjennom rapporten fra Byregionprogrammet.

Det vi si at det er åtte utredninger som skal lages nå, og én av disse er så omfattende at man har valgt å dele den i fire: Lokalisering av administrative tjenester. De andre temaene er barnehage, skole, pleie og omsorg, konsekvenser for ansatte, kommuneøkonomi, kapasitet, kompetanse og rekruttering. En egen gruppe består av politikere, de skal utrede temaet politisk organisering og lokaldemokrati. 

Utredningene skal være ferdige innen 1. juni, og det er knyttet stor spenning til hva de ulike gruppene vil konkludere med.

Avsparkseminar kommunalsjef_400x225.jpg

- Grip sjansen!
Kommunalsjef i Ringebu, Britt Åse Høyesveen, oppfordret de ansatte som er valgt ut til å være med i utredningsgruppene til å gripe denne sjansen med begge hendene. «Nå har dere muligheten til å blomstre!», sa hun og refererte videre til et utsagn hentet fra Lucky Næroset: «Vil du ta fatt – eller være tafatt?» Høyeseveen mener at ved å være inne i prosessen i stedet for å stå utenfor har man en mye større mulighet for å påvirke, og at innstillingen den enkelte har til oppgaven vil være avgjørende for hva man får ut av det. «Dette er fagmiljøenes mulighet til å påvirke», sa hun. «Grip den sjansen!».

Videre understreket hun betydningen av å stille med et åpent sinn i det utredningsarbeidet som nå skal gjøres: « Vi har ikke svarene nå, det er de dere skal finne» sa Britt Åse Høyesveen.