For Lillehammer region brannvesen har eierkommunene valgt en folkevalgt nemd som skal overvåke samarbeidet, og som disponerer fondsmidler, anbefaler budsjetter og avlegger årsmelding. Fagmyndighet er delegert til brannsjefen.

Vi har fire brannstasjoner: Hovedbrannstasjon med heldøgns bemanning i Lillehammer og brannstasjoner med deltids mannskaper med hjemmevakt i Tretten, Segalstad Bru og i Olstad. De sistnevnte er ubetjente.

Mer informasjon om avdelingene finner du over logoen til høyre.

Branntips.no - Bekymringsmeldinger

Branntips.no er en nasjonal nettside er du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

Dersom du sender inn en bekymringsmelding, vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. 

Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding. 

Ditt navn eller dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.

Branntips2

Kurs og øvelser

Lillehammer region brannvesen tilbyr en rekke brannvernkurs til bedrifter og privatpersoner. 

Her finner du en oversikt over våre mest populære kurs.

Ta kontakt på epost brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no


Generell brannvernundervisning

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i egen bedrift og bolig.


Praktisk slokkeøvelse

Kurset gir god kjennskap til slokke midler og slokke apparater, samt praktisk gjennomføring.


Brannvernundervisning for institusjoner

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern og brannsikkerhet i institusjonen.


Brann- og evakueringsøvelse med røyk

En øvelse med kunstig røyk som oppleves som svært reell.


Brannvernundervisning for borettslag og sameier

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i borettslag og den enkelte boenhet.

Vi har gratis kurs for styret i borettslag og sameier.

Ta kontakt på epost brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no for netse kurs!

Påmelding her: 


Kurs for brannvernansvarlige

Tidligere brannvernleder kurs, rettet mot eiere og virksomheter

Neste kurs er våren 2023 ved nye brannstasjonen (Industrigt. 33) følg link for påmelding og mer informasjon  Link kommer

 

 

 

Melding/ søknad om åpen brenning

All åpen brenning er regulert i lokal miljøforskrift og i brannlovgivningen. 

Hageavfall o.a. kan leveres til lokal avfallsplass, brenning av slikt er søknadspliktig og brannvesenet gir ikke tillatelse.

Søknad om åpen brenning:
I Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune gjelder forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i små ovner. Forskriften er likelydende i alle tre kommuner og setter forbud mot bla. bråtebrenning, annen brenning av avfall og halmbrenning med visse unntak. Lillehammer region brannvesen gir IKKE tillatelse til dette og du må søke særskilt til din kommune. Alternativt se punktet under.
Søknad behandles av den enkelte kommune:
For Lillehammer se her!
For Gausdal se her!
For Øyer se her!

Melding om St. Hans bål, ranke- og flatebrenning i landbruket eller brenning av rydningsvirke i skogbruket :

Melding om bålbrenning gjelder kun St. Hans bål, ranke- og flatebrenning i landbruket eller brenning av rydningsvirke i skogbruket. All annen brenning må omsøkes særskilt til din kommune, se ptk. over. 

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er gårdsplasser, hus tomter, dyrket mark, eng slått, kulturbeite og skogplantefelt o.l. 

Sankthansbål, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23 juni. Alternativt kan det brennes bål enten fredag eller lørdag i samme uke som Sankthansaften inntreffer. Bål kan kun brennes på opparbeidet bål plass.

Ranke- og flatebrenning i landbruket, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 100 meter.

Brenning av tørt rydningsvirke i skogbruket (greiner m.m.) fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og dyrkingsparseller når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 100 meter.

Husk at planlagt brenning som er tillatt etter den lokale forskriften skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd og de føringer som er gitt i meldingsskjema må følges. Skjema finner dere her!


Dette må du vite før du tenner bål!

Brenning av kaffebål og i grillinnretninger er unntatt melde- og søknadsplikt!

 

Tett verneverdig trehusbebyggelse - Støtte til branntekniske tiltak

Det har i lang tid vært gjort en rekke tiltak for å ivareta den særlig viktige trehusbebyggelsen i Storgata i Lillehammer og det er etablert en brannsikringsgruppe, et samarbeid mellom brannvesenet, kommune, fylkeskommune, sentrum drift, brannteknisk konsulent, leverandører og gårdeiere. En har fått til mye med stor velvilje fra gårdeiere og det er brukt betydelige summer på frivillig brannsikring med finansiering fra eiere og fra det offentlige. Det er gjennomført en rekke brannsikringstiltak, blant annet direktevarsling fra mange bygårder til brannvesenet, utbedre brannskiller samt montere vanntåkeanlegg på loft (ikke automatiske). I snitt rykker Lillehammer region brannvesen (Lrbv) ut på ca. 40-50 brannrelaterte hendelser årlig i Storgata.
Men det er fortsatt ett behov for å holde trykket oppe, noe som brannen i Storgata. 81 med all tydelighet viste. Særlig vil automatiske slukke- og brannvarslingsanlegg kunne gjøre en stor forskjell. Lrbv som tilsynsetat har rettet flere krav til gårdeiere, men nå vil det være mulig å få økt økonomisk støtte til branntekniske tiltak.
 
Brannsikkerhetsgruppa har laget ett forenklet søknadskjema for å gjøre prosessen så lite byråkratisk som mulig.  Søknadskjema kan lastes ned her!
 
Brannsikringsplanen finner du her og kart over planområdet her.
 
Spørsmål om ordningen kan rettes til: 
Lillehammer Region brannvesen, forebyggende avdeling tlf. 61 25 50 00 eller Tjenesteområde Byggesak tlf. 61 10 77 00 

Søknad/melding og tillatelser

Overnatting:
Skoler og andre bygg som i utgangspunktet ikke er beregnet for overnatting må sende melding til brannvesenet. Melding om sporadisk overnatting her, sendes automatisk. Generelle regler for overnatting finnes her.

Melding om arrangement:
Brannvesenet skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg, eller på et område, som vanligvis ikke brukes til dette. Se mer her!

Nytt ildsted:
Se søknadskjemaer for feiervesenet her!

Fyrverkeri:
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skjer her! 
Begrensning av salg!  I 2023 så tillates salg fra 27 til 31 desember i Lillehammer, Gausdal og Øyer.

Det presiseres at det kun er virksomheter som har normal åpningstid på søndager som kan selge (pyroteknisk vare/ fyrverkeri) på søndag.

Forbudssone for avfyring av fyrverkeri Lillehammer sentrum, se kart og forskrift her!

Søknad om oppskyting av fyrverkeri utenom nyttår!
Søknadskjema her!

Søknadsskjema for sertifiserte pyroteknikere Søknadsskjema her 

Melding om Fakkeltog Meldingsskjema her

Kinesiske lykter (Er foreløpig ikke ulovlig, men vi liker det ikke!)

Oljetanker:

For fjerning av nedgravde oljetanker kontakt Plan og miljø avdelingen i din kommune! Mer innformasjon her!

Trygg hjemme - Bekymringsmelding

TRYGG HJEMME

3 av 4 som omkommer i brann er ekstra utsatt for brann av ulike grunner. Slike grunner kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at resultatet blir det verst tenkelige: dødsfall som følge av brannen.

Lillehammer region brannvesen ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.

Dersom du kan tenkes å være ekstra utsatt for brann, eller kjenner deg utrygg på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne, så kontakt oss gjerne. Kanskje kjenner du noen som har utfordringer knyttet til egen brannsikkerhet. Vi kommer gjerne på et uformelt besøk hjem til deg for å ta en prat om brannsikkerhet i hjemmet. Det kan for eksempel dreie seg om røykvarsler, rømningsvei, slokningsutstyr, hjelpemidler eller lignende. Et slikt hjemmebesøk er gratis og selvsagt helt frivillig. Vi har taushetsplikt.

Les også
NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper

Nyttige lenker
Trygge hjem for eldre
 

SPØRSMÅL?

Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikkerhet hos personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann.

Kontakt oss
Telefon: 61 25 55 00
Trykk 3 (Brannforebyggende avdeling)


BEKYMRINGSMELDING OM BRANNSIKKERHET
Vi tilbyr gratis hjemmebesøk og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen.

Bekymringsmeldinger er meldinger om risikoforhold knyttet til brannsikkerhet. Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem med nødvendig utstyr, brannfarlige boforhold med mer. Lillehammer region brannvesen ønsker tips fra publikum om risikoforhold som angår brannsikkerhet. Om ønskelig kan man være anonym. Ved bekymring kan brannvesenet gi råd og veiledning. 

Bekymringsmeldinger kan meldes til:

https://branntips.no/

På hverdager branninspektør Thomas Rønningen tlf.  tlf. 930 06949

På kveld, natt og helligdager, brannmester på vakt 957 91456

VARSLE - REDDE - SLUKKE - Hjemme og i borettslaget

Redde, varsle, slokke er en enkel huskeregel hvis det brenner. Du må selv avgjøre rekkefølgen på punktene utifra situasjonen.

Hva gjør du når det brenner? Se  https://www.sikkerhverdag.no/brann/slokke-brann/hva-gjor-du-nar-det-brenner/

Se også https://www.sikkerhverdag.no/brann/  


Boretslag og sammeie

Det er viktig at styret i boligselskapet  kartlegger hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Vi holder gratis kurs for styret og kan også bidra med øvelser/opplæring som en betalingstjeneste. Se under Kurs og øvelser!

Her er veiledere om brannsikkerhet i boretsalg og sammeier, for beboer og  for styret!

Se også https://brannvernforeningen.no/gode-rad/boligselskaper/ta-sikkerheten-pa-alvor/

 

Årsberetning

Årsrapporten er utarbeidet av ledelsen for å gi omverdenen et bilde av utviklingen av brann- og redningsvesenets organisasjon, materielle standard og virksomhet gjennom året.

Årsrapport 2023

Lenker

Her finner du lenker til en del aktuelle sider på Internett. Sidene vil åpnes i egne vinduer når du klikker på lenkene.

BRANNSLUKKEGUIDEN

Brannmannen 

brannbamsen.no Bjørnis sin egen hjemmeside

Brannmannsforum  

Brannvern på mange språk   Fire training in many languages

Brannvettskolen  

Direktoratet for byggkvalitet  

DSB 

Feiermesternes Landsforening  

NBLF   Norsk brannbefals landsforbund

Norsk brannvernforening  

Sertifiserte montører   Sertifiserte montører-entreprenører. Piper og ildsted

Sikkerhverdag  

Utkiken