Vakttelefon til veg og trafikk 911 73 743. 

Vil du ha kontakt med entreprenør i ditt område, så finner du den informasjonen i dette kartet.

Når starter brøyting

Veg og trafikk har brøyteberedskap fra november til medio april, men denne perioden kan endres noe, avhengig av værforholdene. Lillehammer er delt opp i flere områder med flere entreprenører. Entreprenør har ansvar for å brøyte og strø kommunal veggrunn, og brøyting igangsettes ved ca. 6 cm snø. Tidsangivelsene i kartet for brøyting er ikke absolutte og vil variere etter hvor mye det snør, feilparkerte biler eller andre uforutsette hendelser.​

Hovedveger og bratte bakker strøs fortrinnsvis med grus.

Snø i innkjørsel

Med nesten 30.000 beboere i Lillehammer kommune, er det mange avkjørsler. Det kan ikke forventes at kommunen rydder og holder disse åpne. Mannskapene prøver å ta hensyn, men ved store snøfall vil mange innkjørsler likevel bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på vegen / fortauet igjen. Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi forstår at det kan føles urettferdig, men lovgiver har vektet hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for alle, hvor fremkommelighet på offentlig veg er vektet tyngst.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Skader

Gjerder og hekker skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Lillehammer kommune, e-post: postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes "Brøyteskade". Gjerder og konstruksjoner erstattes bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv. som er plassert i vegareal/kommunal eiendom, vil ikke utløse erstatning.