Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at pasienter og brukere skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke

Brukere representerer viktig kunnskap når kommuner skal utvikle tilbud og tjenester. Barns stemme skal bli hørt og utsatte familier skal ha innflytelse på tjenester de mottar – både på individnivå og på systemnivå. 

Barns rett til medvirkning slås fast i FNs barnekonvensjon artikkel 12, noe som gjenspeiles bl.a. i barnehagelovens § 3: «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet»

I Meld. St. 26 (2014-2015)– nærhet og helhet fastslås det at pasientenes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten.: «Ingen beslutninger om meg – uten meg.»

Opplevelse av mestring forutsetter aktiv deltakelse i beslutningsprosesser. Ved myndiggjøring (empowerment) av barn og unge øker sannsynligheten for positive varige endringer. Empowerment retter seg mot å gi barn og unge en tro på at de kan kontrollere sin egen verden gjennom å øke deltakelsen i beslutningsprosesser, øke deltagelsen i aktiviteter i lokalsamfunnet og styrke følelsen av sosial tilhørighet (Forebygging.no, 2018).

Medvirkning

Hovedmål: Ingen beslutninger om meg uten meg

Slik vil vi ha det

Dette må gjøres

Barn og unge skal oppleve å bli hørt og føle reel medvirkning

  • Alle tjenester skal gi barn, unge og foreldre god informasjon om deres rettigheter til medvirkning
  • Alle tjenester skal ha rutiner for at barn og unge skal være involvert i beslutninger som angår dem

Barn og unge skal møtes på sine premisser

  • Tjenesten som gir en tjeneste eller som bistår skal ta hensyn til barnets perspektiv, alder, forutsetninger og utvikling ved valg av verktøy og metode i samhandlingen

Barnefamilier skal oppleve å få den tjenesten de trenger og til rett tid

  • Barn, unge og foreldre skal være delaktige i alle fasene i en sak; kartlegge, vurdere, utforme og igangsette tiltak, samt evaluering og oppfølging.
  • Familier skal involveres på en slik måte at de føler at de blir ivaretatt
  • Tjenesten skal invitere foreldrene til tverrfaglige team

De ulike tjenesteområdene har ulike metoder for brukermedvirkning. Her er eksempler fra to tjenesteområder:

NAV har eget Brukerutvalg i Lillehammer-Gausdal. De tar opp mer overordnet hvordan vi innretter våre tjenester. I tillegg er selvsagt brukeren med i sin sak (ny personvernforskrift forutsetter også at bruker er aktivt med i sin sak). Vi har ingen omtale av bruker med samarbeidspartnere uten at bruker er med, evt. har gitt nødvendige fullmakter.

Barneverntjenesten har jobbet aktivt med brukerperspektivet. Det ble gjennomført en internrevisjon på temaet «Barnets stemme». Tjenesten gikk gjennom et tilfeldig utvalg av mapper, og så etter om barnet var hørt i henhold til forskrifter. Det ble funnet en del avvik i den runden, og det ble besluttet å gjennomføre en minirevisjon et halvt år etter. Da var resultatet et helt annet.

  • Vi gjennomfører barnesamtaler i alle undersøkelser, og legger generelt stor vekt på at barna skal høres. I tillegg snakker vi selvfølgelig med foreldrene.
  • Barna er med på evaluering av hjelpetiltak sammen med foreldrene eller alene
  • Vi involverer barn og foreldre når vi leter etter et sted å bo i slekt og nettverk
  • Vi bruker Familieråd som metode i alle deler av en barnevernsak. Der er det sterk grad av brukermedvirkning.

Vi hadde «Barnets stemme» som satsingsområde i 2017. I den forbindelse hadde vi et internseminar der vi på ulike måter jobba med hva slags krav barnevernet har til at barna skal høres gjennom lov og forskrift. I tillegg inviterte vi inn en gutt som vi har hatt omsorgen for, som da var 19 år, til å komme med tilbakemeldinger på hvordan han hadde opplevd kontakten med barnevernet gjennom store deler av oppveksten. Dette er en gutt som har vokst opp med mye vold i hjemmet. Han ble intervjuet av saksbehandler foran resten av personalgruppa. Han kom med mye kritikk, og mye av det var også berettiget, selv om de vi hadde gjort var gjort i beste mening. I etterkant gikk vi gjennom det han hadde sagt, og drøfta hva vi kunne lære av det han formidlet.

Se implementeringsplanen i forhold til brukermedvirkning.