Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline02. september kl. 10:58

Smittetilfeller:

Under koronakrisen er totalt 75 personer i Lillehammer registrert med koronasmitte. To av disse er døde. Siste smittetilfelle er registrert 25. september. Nest siste smittetilfelle var 24. september.

Les mer clear
error_outline26. august kl. 14:47

Koronatest?

Du kan bestille tidspunkt for koroantest via nettsidene våre. Bestillingsskjemaet er tilgjengelig hele døgnet. Kommunen følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for testing. 

Les mer clear

Brukerstyrt personlig assistanse

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

BPA

Beskrivelse

Er du sterkt funksjonshemmet eller har et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder også for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene personlig og praktisk bistand på.

Fra og med 15.juni 2016 kan du i tillegg til Lillehammer kommune velge mellom følgende  8 leverandører av tjenesten:
Assister meg, City Maid, HAV, JAG, Optimal Assistanse, ULOBA, Uni Care og Heimta Vitale. Du kan gå inn på deres hjemmesider for nærmere informasjon.

 

 

Målgruppe

* Mennesker med varige og sammensatte funksjonshemninger og som er i stand til å være arbeidsledere for sine assistenter.
* Mennesker med kognitiv svikt og som ikke kan  være arbeidsledere, kan ha ordningen dersom de har noen som kan ivareta arbeidslederrollen for dem.
* Familier med barn som har varige og sammensatte funksjonshemninger.

Kriterier/vilkår

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Mennesker som er i stand til å organisere   sine egne tjenester og være arbeidsledere for sine assistenter.

Pris for tjenesten


Oppdrag som gjelder personlig hygiene, påkledning, mat, er gratis. Hvis BPA yter hjelp til praktisk bistand, husholdningsfunksjoner, betales det som for hjemmehjelp. Betalingssatsene graderes etter husstandens samlede inntekt ved siste skatteligning. Med husstand menes her de som har forsørgelsesplikt overfor hverandre.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d
___

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingskontoret for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer


 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 05 05 48
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-05-28 15:10
Gyldig fra2011-06-01
Gyldig til2018-12-31