Pågående prosjekt

Moabakken 27-45

I Moabakken 27-45 ble det i 1967 bygget ti boenheter som i senere tid har vært kommunale utleieleiligheter. Boligene har over en tid hatt hard bruk og var klar for oppgradering.

Moabakken del I

I 2021 ble de første fire boenheter revet og tidlig i 2022 sto seks nye utleieboliger ferdig. Alle leilighetene er på ett plan med bruksareal på 40 m2. Boenhetene er bygget i en sammenhengende rekke og hver leilighet inneholder et soverom, bad, bod, kjøkken-stue og gang/vindfang.

Utenomhus arealer er felle med parkeringsareal og utebod.

Området er opparbeidet med mest mulig vedlikeholdsvennlige arealer og boligen har vedlikeholdseffektive overflater.

Prosjektet ble ferdigstilt januar 2022.

Moabakken del II

Resterende seks boenheter rives i 2022 og det bygges nå seks nye leiligheter på eiendommen. Også her er bygges alle leilighetene i en sammenhengende rekke.

Tre leiligheter er på ett plan med to soverom, bad, bod, kjøkken-stue og gang/vindfang . Leiligheten har bruksareal 64 m2. Tre leiligheter blir oppført over to plan, med 3 soverom, to bad, bod, kjøkken-stue og gang/vindfang. Leiligheten har bruksareal 85 m2.

Utenomhus arealer er felles med parkeringsareal og utebod.

Området er opparbeidet med mest mulig vedlikeholdsvennlige arealer og boligen har vedlikeholdseffektive overflater som egner seg for tenkt bruk.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt juni 2023.

Tidligere prosjekt

Nordre Ål skole

Det er i skolebruksplan vedtatt i kommunestyret i mars 2016 at Kringsjå og Ekrom barneskoler skal legges ned og slås sammen til en skole, vi har foreløpig gitt den «arbeidstittel» Nordre Ål skole.

Det er besluttet at plassering av Nordre Ål skole blir på tomten til Kringsjå skole. 
Tomten til Kringsjå skole er kun delvis regulert for offentlig formål. 

Prosjektet vil inneholde en vurdering av behovet for en ny adkomst via Kringsjåvegen. 
Lillehammer kommune har derfor igangsatt arbeidet med detaljregulering for ny barneskole i Nordre Ål. Areal+ AS er engasjert til dette og varsel om oppstart ble kunngjort 6. oktober 2016.

Nordre Ål skal være en barneskole med 7 trinn og 3 parallell, dvs. maksimalt 588 elever.

Til den nye skolen skal det bygges nye lokaler for gym. Det er ikke tatt standpunkt om det skal bygges 3 gymsaler eller om vi skal bygge en flerbrukshall/liten flerbrukshall.
Det ønskes lokaler som gir rom allsidig bruk. I tillegg til gym tenkes det da på felles samlinger for hele eller deler av skolen, kulturopplevelser/forestillinger og SFO aktivitet osv. Det er derfor et krav om nærhet til de øvrige skolelokalene.
I tillegg er det ønskelig at lokalene skal være anvendelig for idrettsmiljøet/skolekorps i Lillehammer på helg og kveld.  
Eksakt plassering av bygninger på tomt er heller ikke bestemt. 

Nordre Ål skole skal bygges iht. NS 3701 Kriterier for passivhus, yrkesbygg, og det skal vektlegges bruken av tre som byggemateriale, med intensjon om bruk av massivtre.

Lillehammer kommune, Eiendom har valgt samspillsentreprise for prosjektet Nordre Ål skole
 med følgende faseoppdeling: 

Fase 1: Prosjektutviklingsfase
Fase 2: Utførelsesfase

I prosjektutviklingsfasen skal samspillsentreprenøren bistå byggherren med å utvikle prosjektet basert på en omforent milepælsplan. Prosjektutviklingsfasen skal ende ut i en omforent detaljert forprosjektbeskrivelse med tegninger og tilhørende målpris.
Byggherren eller den som byggherren utpeker har rollen som leder av prosjektutviklingsfasen. 

Samspillsmodellen er krevende og stiller store krav til aktørenes samarbeidsevne. Samspillsentreprenøren og dens prosjekterende skal bistå byggherren med råd og forslag til løsninger. Dette for å ivareta byggherrens ønsker og behov både i prosjektutviklingsfasen (fase 1) og i utførelsesfasen.(fase 2). 

Også i utførelsesfasen skal det finne sted samspill utover hva som følger av en tradisjonell totalentreprise.

 

Tidsplan:
 Kunngjøring av prekvalifisering for samspillsentreprenør:        21.10.2016
 Frist for forespørsel om å delta:                                            21.11.2016
 Kvalifisering av potensielle tilbydere:                                    28.11.2016
 Utsendelse av konkurransegrunnlaget:                                  09.12.2016
 Tilbudsfrist:                                                                        19.01.2017
 Valg av samspillsentreprenør og utsendelse av tildelingsbrev: 31.01.2017
 Antatt oppstart prosjektutviklingsfasen:                                 13.02.2017
 Antatt avslutning av prosjektutviklingsfasen med målpris:    sept./okt. 2017
 Oppstart detaljprosjektering:                                                    okt. 2017
 Byggestart:                                                                       jan./feb. 2018
 Ferdigstillelse:                                                            senest 01.08.2019

Det er opprettet en brukergruppe med leder Didi Sunde bestående av representanter fra Ekrom og Kringsjå skole. Denne jobber nå med utarbeidelse av rom og funksjonsprogram som skal være ferdig til 01.12.2016.

 

Terrassen

Fakta om kjøp og utvikling av Terrassen i Lillehammer - 2014 til 2020

 

Tid

Handling

Kostnad

2014

Kjøp av Terrassen, totalt areal er 1170m2
Gnr. 200 Bnr. 1694: 749 m2

Gnr. 200 Bnr.   352: 421 m2

Kr 5.500.000

2015

Bevilgning fra kommunestyret til mulighetsstudie

Kr 200.000. Sak 15/865-4, 15/865-16, 15/865-20

 

2016

Signert avtale med Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) i samarbeid med Høyskolen i innlandet (HINN) for gjennomføring av mulighetsstudiet og medvirkningsprosessen.

445.000

2016

Sluttrapport «Terrassen og Bruparken – Fremtidig bruk og muligheter».

Sak 17/1211-1

 

2017

Vedtak om konkretisering av mulighetsstudien.

Økonomi og handlingsplan 2017-2020 avsatt kr. 500.000.

400.000

2018

Signert avtale med SOLA for konkretisering av mulighetsstudien.

 

2018

Sluttrapport «Videreutvikling av mulighetsstudiet for Terrassen» sak 17/1211-10.

 

2018

På bakgrunn av sluttrapporten ble følgende vedtak gjort i juni 2018:

Sak 17/2111-19 - V E D T A K:

1. Sluttrapport «Videreutvikling av mulighetsstudiet for Terrassen» med anbefalt løsning, datert den 15.05.18, legges til grunn for utvikling av Terrassen-området.

2. Arbeidet med detaljprosjektering, saneringsplan og anbudsgrunnlag igangsettes senest i løpet av august 2018 og finansieres innenfor avsatte investeringsmidler til byutviklingstiltak i budsjett 2018.

3. Detaljprosjektert løsning med kvalitetssikret kostnadsoverslag skal ferdigstilles slik at dette kan legges til grunn for prioritering av investeringsprosjekter i budsjett 2019 og økonomi og handlingsplan 2019-2022.

4. Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i detaljprosjekteringen, og det skal legges til rette for at eksterne samarbeidspartnere kan være en del av finansieringsløsningen som skal ligge til grunn i prosjektet.

 

 

2018 -2019

For å gjennomføre vedtaket ble Rambøll engasjert som Landskapsarkitekt høsten 2018 og det ble inngått avtale med rammeavtalepartnere for tekniske fag.

Prosjekteringen har blitt gjennomført i henhold til mulighetsstudiet. Det har spesielt blitt vektlagt:

  • universell utforming
  • kontakt med Mesna elva
  • fremtidig knutepunkt for gangtrafikk
  • tilrettelegging for bruk for alle byens innbyggere som oppholdssted
  • tilrettelegging for små og store arrangementer

Kr 3.230.000

2019

Riving inne i Terrassen på grunn av HMS krav, da dette representerte en potensiell fare.

Kr 730.000

2019

OFK bevilget ca. 4 mill. kr til Terrassen

 

2019

Utlyste anbudskonkurranse.

Mottok 2 tilbud på rundt 24 mill. kr. Dette var over estimert kostnadsramme og konkurransen ble avlyst.

 

2020

I økonomi og Handlingsplan for 2020 -2023 er det 18 mill. kr, (30-12=18).

 

 

Sum kostnader pr. 06.01.2020

Kr 10.305.000

Ny brannstasjon

Dagens brannstasjon på Lillehammer har en bygningsmasse som er av eldre dato og tilfredsstiller ikke de krav og behov som i dag stilles til en moderne og fremtidsrettet brannstasjon.

Lillehammer kommune har i investeringsbudsjettet avsatt midler til en ny brannstasjon. Det er med den bakgrunn besluttet å sette i gang en prosess med å bygge en ny brannstasjon.

Lillehammer kommune har anskaffet tomt for ny brannstasjon. Tomten har adresse Industrigata 29, 2619 Lillehammer og tomtens areal utgjør ca. 12 daa.

Prosjektet skal i tillegg til å inneholde en brannstasjon også ha lokaler for feiervesenet og sivilforsvaret. Totalt areal som er tenkt oppført er i størrelsesorden 3500 – 4000 m².

Prosjektering og utførelse er planlagt gjennomført i perioden mars 2019 – september 2021.