I hele byen er det anslått et fortettingspotensial på ca. 2000 boenheter i kommuneplanperioden. Omtrent 1000 av disse er beregnet å komme i prosjektområdet Byutvikling Nord. Målet er at den nye bydelen skal utvikles til å bli en attraktiv og funksjonell bydel med både næringsvirksomheter og gode bomiljøer. Utviklingen skal gjøres i et klimavennlig perspektiv.

Forstudien er grunnlaget for en samordnet planlegging i byomformingsområdet. Forstudien gir føringer for videre arbeid med områdereguleringer og detaljreguleringer i delområdene. Forstudien analyserer grunnlaget for og anbefaler et overordnet og felles byplangrep for omforming av næringsarealene i Nordre Ål. Anbefalingene er rammer for saksbehandling i området, fram til arbeidet med områdeplanene er ferdig.

Byplangrepet er å skape en kompakt og flerfunksjonell bydel der boliger og næring kan samlokaliseres. Det skal legges til rette for en blanda bybebyggelse i kvartaler bundet sammen av attraktive gaterom og grønnstruktur. Byplangrepet inneholder prinsipper for utvikling av de fysiske omgivelsene i området, inkludert tetthet, proporsjoner, gate- og bebyggelsesstruktur. 

MULIGHETSSTUDIE BYUTVIKLING NORD