Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Allemannsretten
Avlastningsopphold ved helsehuset
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Boplikt ved kjøp av eiendom
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdeutviklingsmidler

D
Den kulturelle skolesekken
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi

F
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fyrverkeri- Handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Husbankens bostøtte

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig for vanskeligstilte
Kommunalt lån (sosiallån)
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Korttidsopphold i institusjon
Kvalifiseringsprogram - NAV

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Langtidsplass i institusjon
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgsstønad
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opptenning av ild utendørs

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Praktisk bistand hushold (hjemmehjelp)
Praktisk bistand opplæring
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolemiljøet
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån i Husbanken
Støttekontakt/fritidskontakt/treningskontakt

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever

V
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp