Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline20. oktober kl. 11:15

Smittetilfeller:

Under koronakrisen er totalt 102 personer i Lillehammer registrert med koronasmitte. To av disse er døde. Siste smittetilfelle er registrert 19. oktober.

Les mer clear
error_outline12. oktober kl. 14:51

Koronatest?

Du kan bestille tidspunkt for koroantest via nettsidene våre. Bestillingsskjemaet er tilgjengelig hele døgnet. Kommunen følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for testing. 

Les mer clear

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Allemannsretten
Avlastningsopphold ved helsehuset
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Boplikt ved kjøp av eiendom
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdeutviklingsmidler

D
Den kulturelle skolesekken
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi

F
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fyrverkeri- Handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Husbankens bostøtte

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig for vanskeligstilte
Kommunalt lån (sosiallån)
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Korttidsopphold i institusjon
Kvalifiseringsprogram - NAV

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Langtidsplass i institusjon
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgsstønad
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opptenning av ild utendørs

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Praktisk bistand hushold (hjemmehjelp)
Praktisk bistand opplæring
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolemiljøet
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån i Husbanken
Støttekontakt

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever

V
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp