Det varsles oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for E6 Storhove - Øyer, og høring/offentlig ettersyn av planprogram. 

Planen skal legge til rette for bygging av firefelts E6 fra Storhove til Øyer. Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, hvor Lillehammer kommune er planmyndighet for området som geografisk ligger innenfor kommunegrensen til Lillehammer. Nye Veier er tiltakshaver. 
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling gjorde i møte 14.02.19, sak 11/19, følgende vedtak:
1. Planprogram datert 01.02.19 legges ut på høring/offentlig ettersyn
2. Vedtaket gjelder for den delen av planprogrammet som geografisk tilhører Lillehamme kommune, det vil si strekningen fra Storhove til Øyer grense, som definert i varselkart
3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1
 
Dokumenter:
 

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET ELLER OPPSTART AV PLANARBEID

Nye Veier As har en medvirkningsportal, med bl.a. informasjon om prosjektet, planprogram, kartløsning og mulighet for å gi innspill til planarbeidet. Det oppfordres til å benytte denne løsningen for å sende inn merknader.

www.nyeveier.no/prosjekter/e6-innlandet/moelv-lillehammer-øyer-soer/

Merknader kan også sendes via:
e-post: shg@cowi.com eller pr post: COWI AS v/ Sigrid Grimeli, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss

Kopi av innspill sendes Lillehammer kommune: postmottak@lillehammer.kommune.no 

INFORMASJONSMØTER

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i høringsperioden for planprogrammet. Videre vil det også avholdes åpen kontordag hvor man kan be om møter for å få ytterligere informasjon.

Åpent informasjonsmøte: Jørstadmoen skole den 27. mars kl. 18.00.
Åpen kontordag: Lillehammer rådhus den 28. mars kl. 13-19. 

For å avtale møte på kontordagen ber vi om at dere tar kontakt med COWI v/ Sigrid Grimeli på e-post shg@cowi.com eller mob. 932 40 102.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Nye Veier:
Harald Monsen – om prosjektet – harald.monsen@nyeveier.no mobil 918 11 628
Bjørn Åmdal – om planprosessen – bjorn.amdal@nyeveier.no mobil 950 33 506
Vidar Hagen – om grunnerverv – vidar.hagen@nyeveier.no mobil 911 69 663

 

Saksbehandler i Lillehammer kommune er Marthe Torset