Utvalg for plan og samfunnsutvikling fattet i møte 08.10.19 vedtak om å legge reguleringsplan for E6 Storhove - Øyer ut til høring/offentlig ettersyn. Planforslaget tilrettelegger for firefelts fra Storhove til Øyer grense gjennom Lillehammer. Størstedelen av strekningen går i tunnel forbi Fåberg. Planen har to alternativer til tunnelpåhugg i nord, med alternativ 1 som krysser midt på Ødegårdsjordet og alternativ 2 har påhugg noe lengre nord-øst.

Frist for å komme med innspill til planen var 02.12.19. Merknader sendes inn gjennom Nye Veier sin medvirkningsportal, HER

Planmaterialet er komplekst, og består av mange delrapporter og temaplaner. Det anbefales å bruke planbeskrivelsen samt notat om tunnel for å få en oversikt over planforslaget, sammen med de juridisk bindende dokumentene med plankart og bestemmelser. Byplansjefens vurderinger ligger i saksfremlegget. 

Dokumenter:

Saksfremlegg
Plankart - alternativ 1 
Plankart - alternativ 2
Bestemmelser  (DOC) (PDF)
Planbeskrivelse 

Notat tunnel

Øvrige dokumenter listet opp under kan lastes ned her, under vedlegg til sak 70/2019, eller i medvirkningsportalen

KU rapport friluftsliv 
KU rapport kulturarv
KU rapport landskap
KU rapport naturmangfold
KU rapport naturressurser 
Temarapport lokal og regional utvikling
Temarapport luftforurensning 
Temarapport massedisponeringsplan
Temarapport støy
Temarapport ytre miljø
Temarapport estetisk oppfølgingsplan
Temarapport trafikk og trafikksikkerhet
ROS-analyse
Temakart hensynssoner
Tekniske tegninger 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Nye Veier AS har nå utarbeidet planforslag for strekningen Storhove - Øyer. Det presiseres at dokumentene er Nye veier sitt forslag, og at det kan komme endringer før dokumentene blir lagt ut på høring av politikerne senere i høst. Dokumentene vil nå gjennomgås og kvalitetssikres før det forberedes sak til politisk behandling. 

 

Under følger noen av dokumentene som er oversendt for kommunal behandling:

Oversendelsesbrev fra Nye Veier AS

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

I tillegg til dokumentene som er vist med link over, er det oversendt en rekke konsekvensutredninger og fagrapporter. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Behandling av planprogram 

Kommunestyret gjorde i møte 20.06.19, sak 62/19 følgende vedtak

V E D T A K:

  1. Planprogram med varselkart, datert 27.05.19, fastsettes
  2. Vedtaket gjelder for den delen av planprogrammet som geografisk tilhører Lillehammer kommune, det vil si strekningen fra Storhove til Øyer grense, som definert i varselkart.
  3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1
  4. Lillehammer kommune er skeptisk til alternativ B for kryssløsning i Øyer.

 

Planen skal legge til rette for bygging av firefelts E6 fra Storhove til Øyer. Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, hvor Lillehammer kommune er planmyndighet for området som geografisk ligger innenfor kommunegrensen til Lillehammer. Nye Veier er tiltakshaver. 
 
Dokumenter:
 

Vedtaket kan ikke påklages

 

 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Nye Veier:
Harald Monsen – om prosjektet – harald.monsen@nyeveier.no mobil 918 11 628
Bjørn Åmdal – om planprosessen – bjorn.amdal@nyeveier.no mobil 950 33 506
Vidar Hagen – om grunnerverv – vidar.hagen@nyeveier.no mobil 911 69 663

 

Saksbehandler i Lillehammer kommune er Marthe Torset