Nye Veier AS har nå utarbeidet planforslag for strekningen Storhove - Øyer. Det presiseres at dokumentene er Nye veier sitt forslag, og at det kan komme endringer før dokumentene blir lagt ut på høring av politikerne senere i høst. Dokumentene vil nå gjennomgås og kvalitetssikres før det forberedes sak til politisk behandling. 

 

Under følger noen av dokumentene som er oversendt for kommunal behandling:

Oversendelsesbrev fra Nye Veier AS

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

I tillegg til dokumentene som er vist med link over, er det oversendt en rekke konsekvensutredninger og fagrapporter. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Behandling av planprogram 

Kommunestyret gjorde i møte 20.06.19, sak 62/19 følgende vedtak

V E D T A K:

  1. Planprogram med varselkart, datert 27.05.19, fastsettes
  2. Vedtaket gjelder for den delen av planprogrammet som geografisk tilhører Lillehammer kommune, det vil si strekningen fra Storhove til Øyer grense, som definert i varselkart.
  3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1
  4. Lillehammer kommune er skeptisk til alternativ B for kryssløsning i Øyer.

 

Planen skal legge til rette for bygging av firefelts E6 fra Storhove til Øyer. Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, hvor Lillehammer kommune er planmyndighet for området som geografisk ligger innenfor kommunegrensen til Lillehammer. Nye Veier er tiltakshaver. 
 
Dokumenter:
 

Vedtaket kan ikke påklages

 

 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Nye Veier:
Harald Monsen – om prosjektet – harald.monsen@nyeveier.no mobil 918 11 628
Bjørn Åmdal – om planprosessen – bjorn.amdal@nyeveier.no mobil 950 33 506
Vidar Hagen – om grunnerverv – vidar.hagen@nyeveier.no mobil 911 69 663

 

Saksbehandler i Lillehammer kommune er Marthe Torset