Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagaktivitet ved Lillehammer helsehus

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Dagsenter

Beskrivelse

Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Dagaktivitetstjenesten  ved Lillehammer helsehus er oppe på dagtid mandag til fredag. Tjenesten kan tildeles en eller flere dager pr. uke. Den inkluderer 2 måltider, sosiale aktiviteter, muligheter for hvile i eget hvilerom og bistand til personlig hygiene, sårskift o.l. etter behov. Tjenesten innbærer også transport tur/retur eget hjem i minibuss med ledsager.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Dagaktivitetstjenesten er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bli boende lengre hjemme.

Pris for tjenesten

Dagsenter koster kr 85, - for hver dag tjenesten tildeles. Du må betale selv om du ikke benytter plassen hver dag du er tildelt den.Det sendes samlet regning etterskuddsvis en gang pr. måned.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer
postmottak@lillehammer.kommune.no

 

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 05 05 48
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Ansvarlig enhet

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 05 05 48
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:0800-1530

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-24 14:22
Gyldig fra2011-06-23
Gyldig til2018-12-31