Tverrfaglig samarbeid på tvers i tjenesten og med andre aktører som jobber med demensomsorgen er viktig for å sikre god ivaretakelse av alle brukere med kognitiv svikt.