Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av E6 som ny firefelts motorveg fra Roterud (Gjøvik kommune) til Storhove, som oppfølging av kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby. Vedtaket gjelder de deler av planen som geografisk ligger innenfor Lillehammer kommune.

 

Kommunestyret fattet i møte 27.01.22 vedtak om å legge detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove ut på 2. gangs høring/offentlig ettersyn.

 

Frist for å komme med uttalelser/merknader er 25.03.22. Har du merknader til planforslaget sendes disse til Lillehammer kommune innen denne dato til postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Merk høringsinnspillet med «2. gangs høring - reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove».

 

Det kom inn mange høringsinnspill i forbindelse med 1. gangs høring/offentlig ettersyn. Høringsinnspillene er behandlet og svart ut i saksframleggets vedlegg 12, «Oppsummering av uttalelser med kommunedirektørens kommentarer». For 2. gangs høring/offentlig ettersyn ønsker vi primært innspill knytt til endringene i det reviderte planmaterialet. Endringene i planmaterialet er beskrive i saksframleggets vedlegg 6, «Planbeskrivelse, datert 11.01.22» kapittel 0.

 

Det avholdes åpen kontordag 16.03.22. Påmelding til åpen kontordag gjøres til e-post: trond.roneid@lillehammer.kommune.no.

Hvis det er spørsmål knyttet til konkrete temaer anbefales de oppgitt i påmeldingen.

 

Spørsmål om reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove kan rettes til:

 

Reguleringsplan E6 Roterud-Storhove har en egen medvirkningsportal, hvor blant annet illustrasjoner og en film ligger tilgjengelig. Medvirkningsportalen kan nås her.

Vedlagt ligger alle sakens dokumenter. De er sortert i fire grupper, med til sammen 57 dokumenter. Saksfremlegget er felles for begge reguleringsplanene, E6 Roterud-Storhove og Avlastet E6. 

Oppsummering av høringsuttalelser, 2. gangs offentlig ettersyn